"Noorte silmad demokraatiale ja Euroopa Parlamendi valimistele 2024"

Programmi peamine eesmärk on tõsta noorte valijate teadlikkust, tagada ausa mängu põhimõtete järgimine valimiskampaaniates ja lugupidav suhtumine valijasse ning tugevdada demokraatiat, parandades noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste teadmisi demokraatliku protsessi rollist meie igapäevaelus, kodanike õigustest ja kohustustest ning suurendades noorte osalemist valimisprotsessis. Lisaks suurendame noorte juhtimisoskusi, kriitilist suhtumist poliitiliste avalduste kuulamisel, et demokraatlikus protsessis domineeriksid pigem põhjendatud argumendid kui demagoogia.

Projekti sihtrühm on noored täiskasvanud ja keskealised/ vanemaealised (16-60+) Harjumaalt (Tallinn, Maardu, Paldiski) ja Ida-Virumaalt (Narva, Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve) ning Tartust. Projekt on suunatud peamiselt venekeelsele publikule, projekti tegevustes osaleb otseselt kuni 550 inimest. 10% sihtrühmast on haavatavad inimesed.

Projekti tegevused: 
Teabematerjalide loomine (November 2023 - Märts 2024) -infovoldikud / ja hääletamisjuhend vene keeles) peamine eesmärk on anda vajalikku kasulikku teavet ja tasakaalustatud juhiseid valimisprotsessi, kodanike kohustuste kohta. Materjalide sisu hõlmab järgmist:  Miks valida?  Kuidas õppida poliitikat? Valimised Eestis ja Euroopas; Eriline: valimine alates 16. eluaastast; Proportsionaalne versus enamusvalimised; Hääletamine elektrooniliselt (e-hääletamine); Hääletamisõigus kõigile Eestis? Valimiste vaatlemine Eestis ja Euroopas; Valimiskampaania ja valimisprognoosid ning olulised lingid ja materjalinipid. Materjalid avaldatakse internetis ja sotsiaalmeedias eesti ja vene keeles. Selle tegevusega hakkab tegelema 20 inimest/ekspertiisijat. 

Viis koolitust (jaanuar - aprill 2024 Narvas (2) & Tallinnas (3) - peamine eesmärk on tõsta noorte valijate teadlikkust, parandada noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste arusaamist demokraatlikust protsessist meie igapäevaelus, noorte kaasamisest valimisprotsessi ja ausate ja avatud valimiste rollist, tagades sellega ausa mängu põhimõtete järgimise valimiskampaaniates ja lugupidava suhtumise valijasse ning tugevdada Eesti demokraatiat.

 • I koolitus demokraatia ja riigiteaduste aluste kohta 
 • II koolitus valimised ja valimisprotsess
 • III valimiste valvekoerad ja hea valitsemistava 
 • IV Kriitiline mõtlemine, poliitika ja meedia analüüsid
 • V Koostöö ja kommunikatsioon: Rahvusvaheline kogemus (Põhjamaad, Ühendkuningriik), riigi valimisbüroo, politsei ja kohalikud valimiste valvekoerad.

Koolitusprogramm annab võimaluse kasvatada noorte seas arvamusliidreid, kellest saavad valimisvalvurid (oma kogukonnas) ja kes jagavad teadmisi ja teavet sõprade ja kolleegidega, nii et sellel on mitmekordistav mõju, nii et me saaksime kaudselt mõjutada laiemat kogukonda. Samuti aitame kaasa valijakäitumise ja poliitilise kultuuri tugevdamisele. Kokku osaleb selles koolitusprogrammis 100 osalejat ning koolituse lõpetamisel jätkab 20 osalenud noort juhti valimisvalvurite tegevuse jätkamist.

10 loo/parima praktika kogumine ja salvestamine videole (November 2023 - jaanuar 2024) - tegevuse peamine eesmärk on pakkuda täiendavaid teabematerjale ning parandada sihtrühma teadlikkust ja osalejate motivatsiooni.
Võimestame organisatsioone/asutusi/isikuid, kellel on ambitsioon parandada noorte osalemist demokraatias üle kogu riigi. Inspireerivate näidete esiletõstmise ja koostamise kaudu toimivad kogutud materjalid veebilehele (digitaalne kampaania) ja juhendile tõhusaid algatusi, mida tasub korrata või laiendada. Eksperdid ja noored töötavad video, lugude ja parimate tavade kogumise ja seadistamise kallal ning levitavad neid reklaamikampaaniana sotsiaalmeedias.

Kuus avalikku arutelu (Detsembrist 2023 - maini 2024 (Narvas, Kohtla-Järvel, Tartus, 2 Tallinnas ja Paldiskis/või Maardus)  toimuvad poliitikute, avaliku elu tegelaste, kodanikuaktivistide, noorte juhtide ja teadlaste vahel. Avaliku arutelu peamine eesmärk on tõsta projekti sihtrühma teadlikkust oma eluga seotud põhiteemadest ja ka sellest, mis mõjutab riiki ja Euroopat, pidada dialoogi poliitikute ja kogukonnaliikmete vahel, harida ja propageerida inimeste vajadusi, muresid ja püüda leida lahendusi. Igal avalikul arutelul on üks põhiteema ja ka mitmeid teisi arutelusid. Keskendume noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste põhiküsimusele, mis neid muretsevad: 1) sotsiaalmajanduslik stabiilsus ja töötus, 2) hariduspoliitika ja haavatavate rühmade kaasamine, 3) turvalisuse ja demokraatia küsimused 4) vihakõne ja võrdõiguslikkus. Lisaks võtmeteemadele stimuleerime ka kohalikku avalikku arutelu valimisprotsessi ajal, püüdes saada vastuseid sellistele küsimustele nagu: 

 1. Millised on valimiskampaania väljakutsed Eestis, kus meediamaastik on vallutatud?
 2. Milline legitiimsus on riiklike kohtute poolt ratifitseeritud valimistulemustel, mida võidakse süüdistada poliitilises staabitamises?
 3. Millised on valimistesse (nii välismaiste kui ka liikmesriikide siseste)  pahatahtliku sekkumise väljavaated ja vahendid? Milliseid võimalusi reformideks Eestis ja ELis pakuvad need valimised?
 4. Kuidas suurendavad kavandatud reformid poliitilise konkurentsi läbipaistvust kõigis ELi liikmesriikides?
 5. Milliseid meetmeid kavandatakse, et vältida algoritmipõhise veebikampaania naiste ja vähemuste suhtes eelarvamuste tekkimist?
 6. Milliseid strateegiaid ja meetodeid kavandatakse sotsiaalmeediavõrgustike ja -platvormide jälgimiseks ning nende vastavust uutele ELi eeskirjadele 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste ajal? 

Avalike arutelude raames osaleb kuni 240 inimest. 

Valimiste valvekoerad (Aprill - Juuni 2024) - kaasame noori, kogukonna-ja arvamusliidreid, meediategelasi ja valdkonna/poliitilisi eksperte, et nad saaksid oma eksperditeadmistega kaasa rääkida. Valimisvalvurite programmi peamine eesmärk on kajastada venekeelsele elanikkonnale avalikult parlamendi Euroopa valimiskampaaniat 2024. aastal, mis peaks olema aus ja sisuline ning juhtima tähelepanu ebaeetilistele tavadele. Valimisvalvurid hoiavad silma peal valimiskampaaniatel ja nende vastavusel heale valimistavale. Igal nädalal teevad valimiste valvekoerad oma kokkuvõtteid kampaania sündmustest ja sisust, st valimiste valvekoerad vaatavad kriitilisemalt poliitikute avaldusi ja valimislubadusi, rõhuasetusega argumenteerimise tähtsusele ja otseselt Harjumaa, Ida-Virumaa ja Tartu piirkondi puudutavatele. Samuti jagavad valimiste valvekoerad oma arusaama Euroopa, riigi valitsemisest ja poliitiliselt olulistest teemadest, jagades arvamusi, analüüse ja tuues iganädalaselt avalikkuse tähelepanu poliitikale ja avalikkusele. Projekti elluviimise ajal plaanime kaasata kuni 20 eksperti, kes pakuvad oma kõrgetasemelist ekspertiisi, kommenteerivad valimisprotsessi, kirjutavad artikleid, teevad avaldamiskõnesid. 

Aastakonverents "Noorte pilk demokraatia ja Euroopa Parlamendi valimised 2024: pärast" mis toimub 14. juuni 2024 Tallinnas. Projekti lõpuüritusel toome kokku kuni 150 inimest, et tähistada programmi tulemusi, arutada peamisi väljakutseid demokraatia tugevdamisel ja kuidas Euroopa Parlamendi 2024 valimiste tulemused mõjutavad Eestit ja selle elanikke, samuti tõhustame noorte täiskasvanute ja kaasatud organisatsioonide võrgustike loomise ja koostöövõimalusi ning vaatame tulevasi kohalikke algatusi ja jätkutegevusi, mida korraldavad hiljuti üles kasvanud noorte ja kogukonna liidrid. Sellest saab ka motivatsioonisündmus, seega loodame programmi jätkumisele järgmistel valimistel.

Programmi põhjalik ülevaade, ürituste kuupäevad ja toimumis ajad leiab valmiva veebilehel: democracy.sscw.ee (1. Jaanuarist 2024).

Peamised tulemused:
 • Noored ja kutsutud eksperdid/noorsootöötajad omandavad oskused oma õiguste ja huvide kaitseks, et osaleda demokraatlikus ühiskonnas - see suurendab nende oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas. 
 • Sihtrühma esindajatel on võimalus jagada oma ideid ja oskusi erinevate sidusrühmade ja mentoritega kogukonna liikmetele, kuidas saada aktiivseks kodanikuks, kuidas väärtustada demokraatiat ja selle eeliseid, kuidas toetada avatud ühiskonda ja õiglasi valimisi. Ühiskonna jaoks on selle teadvustamine demokraatliku ühiskonna oluline osa.
 • Koolitusprogramm annab võimaluse kasvatada kogukonna / arvamusliidreid noorte / kogukonnajuhi seas, kes saavad valimisvalvuriteks (oma kogukonnas) ja jagavad teadmisi ja teavet sõprade ja kolleegidega, nii et see avaldab mitmekordistavat mõju, nii et me saaksime.
 • Koostöös valitsusasutuste, kutseorganisatsioonide ja noortevaldkonna valitsusväliste organisatsioonidega jälgime osalenud sihtrühmade esindajaid (üksikisikud, kogukonnad ja institutsioonid), jätkates nende toetamist nende potentsiaali ja suutlikkuse arendamisel ning andes neile vajalikke nõuandeid, toetades neid jätkusuutlike kogukondade loomisel, kus noori võetakse võrdsete partneritena ja leides soovitud erimeetmeid/lahendusi või juhiseid. 
 • Noortele on tagatud võimalused saada praktilisi kogemusi ja teadmisi, töötades koos otsustajate ja professionaalidega konkreetsemate projektide kallal ning kaasates neid edasistesse projektidesse ja innustades neid võtma vastutust oma tuleviku ja aktiivse rolli eest ühiskonnas. 
 • Levitame parimaid tavasid ja positiivset mõju teistele kogukonnaliikmetele ning koostöös riigiasutustega anname rohkem võimalusi olla konkurentsivõimeline tööturul või hariduses (ülikoolides), kohalike omavalitsuste komisjonides ja loome võrdsed võimalused osalemiseks kõigile.
 • Noored ja haridustöötajad saavad ülevaate demokraatiast, õigusriigi põhimõtetest (nende õigustest ja kohustustest), poliitikakujundamise protsessidest ja õiglastest valimistest, kodanikuharidusest ja demokraatia tugevdamisest oma kogukonnas.

Projekt "Noorte silmad demokraatiale ja Euroopa Parlamendi valimistele 2024" viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.