Co-management 2017 Virumaa - peale haldusreformi

 „Co-management - 2017 Virumaa - peale haldusreformi“ eesmärgiks on jätkata edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel peale haldusreformi teostamist ja noorte 16+ hääletamist kohalikuomavalitsuste valimistel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema (seista oma huvide eest) omavalitsuste tegevuses ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid.

Alleesmärgid

 • Edendada mitteformaalset kodanikuharidust kohalikul tasandil
 • Teadvustada noortele kohalike omavalitsuste tööd ja noori puudutavaid ettevõtmisi.
 • Luua uusi dialoogivorme/algatusi noorteorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esinadajate vahel.
 • Motiveerida ja inspireerida noori minna KOV valimistele.
 • Narva linna, Jõhvi ja Toila vallavalitsuse, Kohtla-Järve linna ja Kiviõli linna näitel koostada ja kooskõlastada just valitud uute KOVide  linna ja valla volikogude koosseisudega  co-management "kohalik tegevuskava/koostöö memorandum (eelmise raames koostatud koostöö strateegiad) ning kaardistatud/koostatud elurakendamis plaan (meetmed)" noorte osaluse efektiivsema elluviimise nimel, kasutades Co-management metoodikat, käsiraamat "Co-management: Teel koostöö poole" ning Ida-Virumaa Co-management strateegia 2017 – 2020“.

Projekti sihtgrupid on järgnevad on noored vanuses 15–26 a., kohalikud noorteorganisatsioonid ja haridusasutused Ida- ja Lääne-Virust (n.n Narva, Sillamäe, Jõhvi, Toila, Kiviõli, Kohtla-Järve, Iisaku, Lohusuu, Rakvere, Tapa) ning kohalike omavalitsusorganite esindajad, kes on tegevad noortepoliitika valdkonnas Narvas, Jõhvis (ja Toilas), Kohtla-Järvel ja Kiviõlis (Lüganuse Vald).

Projekti põhitegevused:

 • 10 Mitteformaalset kodanikuhariduse seminari (10 koolides + noorteühendustes)
 • 3 Dialoogi sessiooni (Narvas, Jõhvis ja Lünanuse vallas)
 • Viies traditsiooniline Ida-Virumaa Noortefoorum 2017  
 • Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2017 (noorsootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja).
 • Uuring "Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi elurakendamist Ida- ja Lääne-Virus".

Tegevuskava:
September - Oktoober 2017 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminarid hariduse asutusest
September - November  - Koostöö strateegiate elurakendamise tegevuskava koostamine ja kooskõlastamine koostöös KOVidega ning pädeva asutustega/ekspertidega (noortekeskused, MTÜd ja Ida-Viru maavalitsus).
Oktoober - November 2017 Dialoogisessioonid  Narvas, Jõhvis ja Lüganuse Vallas.
Oktoober - V Ida-Virumaa Noortefoorumi ettevalmistamine.
November 2017 - V Ida-Virumaa Noortefoorum (Ühisnädala raames, kodanikupäeval).
November 2017 - Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2017 (noorsootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja).
Detsember - KOVidele uuringu tulemuste tutvustamine.

Projekti tulemusena on suurenenud noorte teadlikkus kohaliku omavalitsuse tegevusest ja co-managemendi kontseptsioonist ja praktikast ning nende võimalustest osaleda omavalituses tegevuses. Paranenud on omavalitsusüksuste, noorte ja noorteorganisatsioonide omavaheline kommunikatsioon ja koostöö ning on loodud koostööstrateegia/tegevuskava praktilise ja efektiivse koostöövõrgustiku loomiseks.

Väljundid (Kogu otsene osalejate arv 1000 inimest)

 • 10 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminari, kokku 400 osalejat
 • 3 Dialoogisessiooni, kokku 300 inimest
 • Ida-Virumaa Noorte Foorum vähemalt 150 osalejaga
 • 4 co-managemendi koostööstrateegiate elurakendamis plaan (meetmed kooskõlastatud ja kinnitatud tegevusplan KOVidega -Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli jaoks). - 150 noort ja eskperti.
 • Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2016 (noosootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja). - 10 inimest
 • Uuring "Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi elurakendamist Ida- ja Lääne-Virus" - 1000 osalejad.

Projektis osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee 

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht vassili@sscw.ee, tel 55602993

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium.