TUNNUSTUSAUHIND „LASTE SÕBER“

STATUUT

I Uldosa

1.1. Käesolev statuut reguleerib reguleerib kandidaatide esitamist ja tunnustusauhinna saajate valimist.

1.2. Laste heaks tegutsevate inimeste tunnustamise eesmärk on esile tõsta laste heaks ja toetuseks panustanud ning laste ja perede valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul või maakondlikul (Ida-Virumaa) tasandil.

1.3. Statuut kirjeldab lisaks tunnustusürituse korraldamise protsessi.

II Kandidaatide esitamine

2.1. Kandidaate on oodatud esitama kõik üksikisikud, organisatsioonid, asutused ja ettevõtted.

2.2. Kandidaat võib esitada iseennast soovituskirja olemasolul.

2.3  Ühte isikut või ühendust võib esitada kandidaadiks mitmesse kategooriasse.

2.4. Arvesse lähevad ainult esitamise vormil üles seatud kandidaadid.  Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni. Esitatud kandidaat peab vastama kategooria kirjelduses esitatud nõuetele.

2.5. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm, mis on leitav Sillamäe Lastekaitse Ühingu veebilehel http://www.sscw.ee/?id=13630

2.6. Täidetud vorm (kui ei ole täidetud e-vorm) tuleb saata e-posti aadressil info@sscw.ee  hiljemalt mai kolmadal nädalal (reedel).

III Kandidaatide esitamise kategooriad

3.1. „Laste Sõber Laste Õiguste Tagamisel“

Tunnustame inimest/asutust, kes on:

 • oma töös lähtub lapse õigustest ja heaolu tagamise põhimõttest;
 • märkimisväärselt  parandas laste ja nende vanemate ning lastega töötavate spetsialistide teadlikkust laste õigustest;
 • pakkunud või taganud õigus- ja nõustamisabi lastele ja peredele;
 • positiivselt mõjutanud laste ja perede probleemide lahendamist.

Kandideerima oodatakse lapse õiguste valdkonnas tegutsevaid spetsialiste  ja organisatsioone.

3.2. „Laste Sõber Kohalikus Omavalitsuses“

Tunnustame kohaliku omavalitsuse ametnikke või volikogu liikmeid, kes on:

 • loonud lapse kasvatamiseks turvalise ja arengut toetava keskkonna oma linnas/vallas;
 • oma eeskujuga/teoga on kaasanud tegutsema teisi peresid ja muutnud paremaks teiste perede elu;
 • käivitanud uusi ja muutusi toovaid algatusi.

Kandideerima oodatakse kohaliku omavalitsuse ametnikke ja volikogu liikmeid.

3.3. „Laste Sõber Heategevuses“

Tunnustame tegusid ja algatusi, mis on

 • taganud laste kaasamise otsustusprotsessidesse;
 • tehtud pidades silmas laste heaolu;
 • ellu kutsutud laste jaoks ja koos lastega;
 • laialdase mõjuga lastele ja peredele ning kodanikuühiskonnale;
 • silma paistnud uuenduslike heategevuslike ideedega.

Kandideerima oodatakse üksikisikuid ja organisatsioone, kelle heategu tõi kaasa positiivseid muutusi või parandas laste või pere heaolu.  

3.4. „Laste Sõber Hariduses“

Tunnustame inimesi, kes on silmapaistval viisil toetanud lapse hariduse arengut ning kes on:

 • panustanud iga lapse loovuse ja iseseisvuse arendamisse ning arvestab õpetamisel lapse individuaalsusega;
 • pälvinud laste usalduse;
 • kasutanud õpetamisviise, mis võimaldavad kõikidel osaleda, leida enda jaoks huvitav roll, tunda ennast väärtuslikuna, üksteist kuulata ja jõuda iseendas seeläbi suuremale selgusele;
 • oma tegevuse ja eeskujuga toetanud iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu;
 • olnud tulemuslik lapse mitmekülgse arengu toetamisel;
 • tähelepanuväärselt aidanud kaasa lapse arengule.

Kandideerima oodatakse üksikisikuid ja organisatsioone.

3.5. „Laste Sõber Meedias“

Tunnustame  ajakirjanikke või meediakanaleid/-väljaandeid laste heaolu puudutavate teemade kajastamise eest eesti- ja/või venekeelses meedias, kes on:

 • seisnud laste heaolu ja positiivse arengu eest artiklites, süžeedes jm lugudes;
 • hoidnud nähtaval laste ja lastega peredega seotud teemasid ühiskonnas;
 • lapsi ja lastega peresid puudutavate tegevuste ja algatustega positiivselt mõjutanud avalikku arvamust.

Kandideerima oodatakse üksikisikuid ja organisatsioone.

IV Kategooriate väline tunnustus

4.1. Tunnustuskategooriate väliselt võib hindamiskomisjoni ettepanekul täiendavalt välja anda diplomid vabatahtliku töösse panustamise eest eelmisel aastal. 

V Kandidaatide hindamine ja valik

5.1. Tunnustusauhinna kandidaatide hindamise komisjoni kutsub kokku tunnustusürituse korraldaja.

5.2. Hindamiskomisjoni koosseisu kuulub kuni viis liiget (konkurssi korraldaja esindaja ning kutsutud eksperdid ja asutuste/toetajate esindajad).

5.3. Kandidaatide hindamise eelduseks on, et kandidaat vastab vähemalt ühele kategooriat kirjeldavale tingimusele.

VI Teavitamine

6.1. Hindamiskomisjoni lõplikust valikust teavitatakse kandidaate üks nädal enne tunnustusürituse toimumist.

6.2. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse 1. juuniks  ning toimuval tunnustusüritusel.

VII Tunnustusürituse läbiviimine

7.1. Tunnustusürituse läbiviimist korraldab MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing ja toetajad.

7.2. Tunnustusürituse läbiviimine lepitakse kokku korraldaja ja toetajate otsusel.