Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm 2023-2024

Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta venekeelsete inimeste ja ettevõtjate teadlikkust igapäevases sotsiaalses kontekstis sügavalt juurdunud soolise ebavõrdsuse ning seda õhutavate stereotüüpide ja eelarvamuste kohta ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Samuti luua noortele väärtusi, mis edendavad meie ühiskonna arengut ja hoolivust ning levitavad vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mille jaoks on vaja leida konstruktiivseid lahendusi. Anda haridussüsteemis konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta ning laiendada soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiaid ettevõtluses, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse ning paremad sootundlikud tingimused töökohal. 

Me lähtume nende eesmärkide saavutamist, kasutades arengu- ja õiguspõhist lähenemisviisi, mille eesmärk on rahuldada naisettevõtjate praktilisi vajadusi,kõrvaldada naisettevõtluse ees seisvad sotsiaalkultuurilised, õiguslikud ja poliitilised takistused ning propageerida ettevõtluse arengut ja soolist võrdõiguslikkust soodustavat keskkonda. Lisaks soolise võrdõiguslikkuse küsimuse üldisele valgustamisele on meie eesmärk luua soodne keskkond naiste ettevõtluse arenguks ja sooliseks võrdõiguslikkuseks, suurendada naiste ettevõtluse arendamisega ja soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste institutsioonilist suutlikkust ning töötada välja vahendid ja tugiteenused naisettevõtjatele.

Projekti sihtrühmaks on Ida-Virumaa ja Harjumaa aktiivsed noored (vanuses 16-30), kes on erineva rahvuse ja majandusliku taustaga (sh erivajadustega noored ja enamasti venekeelne publik), samuti julgustatakse õpetajate osalemist, juhid, naiskogukondade ja VKEde (Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted), kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad Harjumaalt, sealhulgas Tallinnast (kõik Tallinna linnaosad, kuid peamiselt Kesklinna, Mustamäe, Põhja-Tallinna, Õismäe, Lasnamäe), Maardust ja Ida-Virumaalt (Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Narva). Projekt hõlmab peamiselt vähemalt 80-90% venekeelset publikut. Projekti sihtrühmad esindavad ka tõrjutuse riskirühmi (erivajadustega inimesed ja noored, kes seisavad silmitsi struktuuriliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete takistustega), eeldame, et nende rühmade esindajaid on umbes 5-10% osalejate koguarvust. (Loodame jõuda umbes 10% osalejateni, kes on diskrimineeritud rassilise või etnilise päritolu, rahvuse, soo, seksuaalse sättumuse, vanuse jne alusel.
 
Projektis osaleb otseselt kuni 320 inimest ja kaudselt isegi rohkem kui 1000 inimest (sotsiaalmeediakajastuse, küsimustiku vastajate, kõrvalürituste ja programmi jälgijate kaudu).
 
Projekti tegevused:
1. Kolm koolitust mis toimuvad 23.08 – Remniku, 9.09.2023 - Tallinn ja 6.10.2023 – Maardu, projekti projekti sihtrühma jaoks soolise võrdõiguslikkuse, peremudelite, soorollide, soolise palgalõhe, võrdse kohtlemise ja just Eestis vastu võetud sooneutraalse abielu teemadel. Koolitus põhineb 3R-meetodil (representatsioon, ressursid, realia), praktilistel juhtumiuuringutel ja muudel interaktiivsetel meetoditel. Koolitus koosneb 8-tunnisest koolitusest kohapeal ja lisaks 8-tunnisest kodutööst. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade soolise võrdõiguslikkuse küsimustest, noorte/vanema põlvkonna ja ettevõtjate arusaamade ajakohastamine soorollidest ja peremudelitest (kuidas see on seotud ettevõtlusega) ning jagada õppevahendeid ja kaasaegseid oskusi soolise võrdõiguslikkuse küsimuste teemadel. Koolitusel hakkame murdma stereotüübid ja lõpetama kaudne diskrimineerimine. Kokku osaleb 100 inimest. 
2. Õppevisiit (27.10.2023 Tallinnas) - õppevisiidi peamine eesmärk on anda vajalikke praktilisi oskusi ja õppida inimõiguste organisatsioonidelt ja riikliku institutsioonidelt, kuidas võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest ja edendada võrdset kohtlemist oma kogukonnas. Külastame ja õpime Eesti Inimõiguste Keskuse, LGBTQ liikumise, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo ning viime läbi kohtumise ettevõtete esindajatega, kes on loonud vajaliku keskkonna ja teenused soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks töökohal. Kokku osaleb 30 inimest.
3. Kaks praktilist koolitust ja arutelu (November Toilas; ning Dets. Tallinn) noortele tüdrukutele, naisühiskonna organisatsioonidele ja ettevõtjatele - selle tegevuse eesmärgiks on luua soodne keskkond naiste ettevõtluse arenguks edendades naisettevõtjatele mõeldud vahendeid ja tugiteenuseid. Parandada naiste ettevõtlusoskusi, viies läbi 2 kahepäevast praktilist koolitus- ja arutelupäeva, mis on täis oskusi noortele tüdrukutele, naisettevõtjatele, kaasates kohalikke ettevõtteid. Kokku osaleb 60 inimest.
4. Ümarlaud (15.12.2023 Tallinn) on kokku kutsutakse selleks, et parandada koostööd valitsuse, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel ning arutada ühiselt, kuidas me kõik saaksime integreerida peresõbralikku poliitikat ja parandada töötajate töötingimusi (näiteks pereelu osas, mis tavaliselt pakuvad kolme liiki olulisi ressursse, mida väikeste laste vanemad ja hooldajad vajavad: aega, raha ja teenuseid) ning anda naistele ja meestele võimalus luua võrdne ühiskond (parandada olukorda töö- ja pereelu tasakaalustamisega) kodus, tööl ja ühiskonnas. Kokku osaleb 30 inimest
5. Rahvusvaheline Soolise võrdõiguslikkuse konverentsi (jaanuar või veebruar 2024 Tallinnas) peamiseks eesmärgiks on konstruktiivne mõttevahetus, samuti projekti kokkuvõtete tegemine ja üldiste avalduste koostamine. Kutsutud on peamised otsustajad, sidusrühmad , kogukonna juhid ja projekti aktiivsed osalejad. Lisaks sellele edendada arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, perekonnas, ettevõtluses ja poliitikas, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Juba tehtud konkreetsele tööle lisab konverents teemale uue mõõtme, kaasates tunnustatud ekspertide seisukohti. Soolise võrdõiguslikkuse konverentsi 2024. aasta peateema "Sooline võrdõiguslikkus töö-/äri- ja poliitikavaldkondades". Osaleb kokku 100 inimest.
 
Projekti tulemused: 
Kaasatud sihtrühma kohta - haavatavad kogukonnad suurendavad oma oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas, edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste rolli ühiskonnas, kuidas vältida soolist diskrimineerimist ja stereotüüpe ning kuidas anda meestele ja naistele võimalus saada uus arusaam sotsiaalsetest rollidest ja mitmekesisuse tähtsusest.  
Projektis osalejad omandavad uusi oskusi ja positiivseid kogemusi soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning vahetavad oma kogemusi omavahel ning lisaks sellele saavad noored võimaluse jagada oma ideid ja oskusi valitsuse sidusrühmadega ja mentoritega oma sõpradele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, sest teadmised sellest on oluline osa demokraatlikust ühiskonnast.
Läbiviidud koolitusprogrammi kaudu saavad projektis osalejad vajalikke oskusi ja positiivseid kogemusi soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisvastase poliitika valdkonnas ning saavad kasulikke vahendeid ja paljud teised tõstavad lisaks sellele ka oma motivatsiooni.
Samuti vahetavad nad omavahel kogemusi ja lisaks saavad üksikisikud võimaluse saada praktilisi kogemusi, töötades koos ettevõtete ja erinevate sidusrühmadega ning jagada oma ideid ja oskusi valitsuse sidusrühmadega ja mentoritena oma kolleegidele/ühiskonna liikmetele osalusdemokraatia ja inimõigustega seotud küsimustes, kuna teadmised ja nende kasutamine on demokraatliku ühiskonna oluline osa.

Projekti kaasatakse eri soost, erineva etnilise ja majandusliku taustaga inimesi, see tugevdab neid koos üldiste ülesannete ja väljakutsetega, neil on aega usalduse loomiseks, positiivse perspektiivi loomiseks soolise võrdõiguslikkuse teemale ja erinevuste aktsepteerimise tähtsuse saavutamiseks.

Läbi 3 ühise projekti/algatuse arendamise eesti- ja venekeelsete "kogukondade" poolt, kes töötavad koos sotsiaalsete probleemide lahendamise nimel (üks projekt on pühendatud soolise vägivalla lõpetamisele (juhtumiuuringud) ja koostöö parandamisele, mis toob positiivseid kogemusi, vaatenurki ja narratiive kogukondades ja ühiskonnas. Samuti töötavad nad koos ettevõtjate ja sidusrühmadega soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ühiste meetmete väljatöötamisel, soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse parandamisel venekeelses ühiskonnas, kodanikuühiskonna elus ja kaasamisel ning ühiste tegevuskavade koostamisel, et koordineerida koostööd ja luua usaldust ning arusaamist vajalikest vajadustest üksteise vahel ning sõnastada ettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse ja peresõbraliku poliitika kohta, võttes arvesse nende eluga seotud eripärasid.

Sihtrühmad ühinevad mitteametliku võrgustikuga, mis edendab sallivust, mitmekesisust ja muutuste elluviimist oma kogukonnas, mis loob sotsiaalset ühtekuuluvust kogukondades. Venekeelne kogukond parandab oma väärtusi ja suurendab usaldust valitsusasutuste vastu, loob jätkusuutliku ökosüsteemi ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegelevad soolise võrdõiguslikkuse, soolise vägivalla ja naiste mõjuvõimu suurendamise küsimustega. See annab lisavõimaluse oskuste edasiandmiseks kõigile osapooltele, et saavutada demokraatlik ühiskond ja kogukondade vaheline ühtekuuluvus. Jätkame venekeelsete kogukondade, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ettevõtete olemasoleva võrgustiku toetamist, kaasates huvitatud asutused/isikud mitteametliku aktivistide võrgustikuga liitumiseks ning edendades soolise võrdõiguslikkuse propageerimist ja naiste juhtimist, koostöö tähtsust.
Projektil on selge eesmärk, mis on seotud soolise diskrimineerimise algpõhjuste kõrvaldamisega, ning selle tulemusena paraneb olukord sihtrühmadega ja antakse noortele naisjuhtidele ja meestele võimalus võidelda võrdse ühiskonna eest ning integreerida vajalikud konkreetsed lahendused ja poliitikad, mis aitavad vähendada ebavõrdsust kõigil tasanditel.
 
Lisainfo veebilehel: https://genderjourney.eu/
 
Projekt viiakse ellu Briti Nõukogu toel sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. #PeopletoPeople #Gender2023EE