„Co-management Eestimaa 2018 - Noorte osalus otsustusprotsessides, huvikaitse ja noored poliitikas“

„Co-management Eestimaa 2018 - Noorte osalus otsustusprotsessides, huvikaitse ja noored poliitikas“ eesmärgiks on jätkata edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema (seista oma huvide eest) omavalitsuste tegevuses, aktiivselt võta osa Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistes ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid/lubaduseid tuleva politiiliste avaldustes.

Projekti sihtgrupid on järgnevad:
-       Noored vanuses 15–26.
-       Kohalikud noorteorganisatsioonid ja haridusasutused Tallinnas/Harjumaa, Tartust ja Virumaalt.
-       Kohalike omavalitsusorganite esindajad, kes on tegevad noortepoliitika valdkonnas Tallinnas/Harjumaa, Tartust ja Virumaalt. 

Projekti põhitegevused:
-       20 Mitteformaalset kodanikuhariduse seminari (10 koolides + noorteühendustes)
-       3 Dialoogi sessiooni (Tallinnas, Tartus ja Jõhvis)
-       Kuues traditsiooniline Noortefoorum 2018, see kord korraldame riiklikul tasmeel (korraldatakse kas Rakveres või Narvas (tranditsiooniliselt eesti keeles ühendades nii eesti kui vene keelse õpiased/noori/tedengid).
-       Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2018 (noorsootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja).
-       Uuring-küsitlus "Noorte osalusemise takistused KOVi ja Riigikogu valimistel, noorte teadlikuse toetamine poliitikas  ja kaasamine otsustusprotsessides".

Antud projekt küsib, kui palju noor inimene üldse teab omavalitsuse või Riigikogu tööst, valla või  linna oma võimalustest omavalitsuse töös kaasa rääkida? (eriti peame ka võta arvesse aasta tagasi jõustunud seadus, millega langetatakse hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele).

Info- ja teavitustöö – projektist endast informatsiooni levitamiseks aga ka co-managemendi kontseptsioonist üldteadlikkuse tõstmine. Hõlmab nii traditsioonilise meedia kaasamist läbi artiklite, ja muu meediakajastuse ka projekti voldiku ja infomaterjalide trükkimist ja avaldamist ning sotsiaalse meedia ja interneti kaasatust ning ETV/ETV+ ja kooli raadio ja ajalehte ning õpilaste esinduste kaasamie info levitamise.

Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid – Kaasatud 20 kooli (nii esti kui vene õppekeelega Harjumaa, Tartumaa ja Virumaa) ja noorte organisatsioonide esindajad, igas seminaris osaleb vähemalt 30-40 inimest. Iga seminar toimub 1 päev kestusega kuni 3-4 tundi. Paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon. Jagatakse teoreetilist ja praktilist informatsiooni (16+ noorte hääletamise õigusest KOVidel, toimunud haldusreformist (ja selle mõjust), osalemis demokraatiast, noortehuvikaitsest ja tuleviku Riigikogu valimistest, et noored tagaksid oma huvitd tuleviku valimistel) kohaliku omavalitsuse olemuse ja tegevuse kohta ning viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused ning muu metoodika, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi (Volikogu ja vallavaltisuse istungit, umbusalduse protsess, KOVI eelarve, noorteprojektide toetamise eelnõust jne), mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks

Kodanikuharidus lõimub õpilasi kodanikuühiskonnaga ja avab nende silmaring (erinevate parteide ja valmisliidude programmid /ettepanekuid), ettevõtlikust ning kriitlist mõtlemisviisi (tähtis, et noortega ei olnud manipuleerimist ja ära kasutamist Riigikogu ja Euroopaparlamenti valimistel, seega tutvustame hea praktika ENLi poolt juhitud projekti "Noored Valimisvalvurid"). Seminari eesmärgiks on tõsta teadlikkust  võimalustest, anda lisa teadmisi ja oskusi (huvikaitse, kommunikatsiooni oskused, kodanikuharidust) ning kaasata ja julgustada  neid osaleda toimuvates protsessides (kohalikul ja regionaalsel tasemel). Seminaride raames kaasame vajalike eksperte ja koostööpartnereid: riiklikutest asutustes, noortevabaühendusest, riiklikul tasemel tegutsevatest liitudest (ENTK, ENL, IVOL, Noortevolikogu jt), kohaliku omavalitsusest/volikogust, riigikogust, fondidest (SA Archimedes, MISA) ja ettevõtteid. Peale seminari lõpu, noortel on ka võimalus saada nõustamist projektimeeskonnalt ja ekspertidelt Jaanuaris ja Veebruaris 2019a e-keskonna kaudu.

Dialoogi sessioonid – eesmärgiks tuua kohaliku omavalitsuse esindajad noortele lähemale ja anda noortele võimalus esitada küsimusi ja avaldada arvamust kohaliku omavalitsuse töö ja tegevuste kohta ning edendada dialoogi traditsiooni, et kohaliku omavalitsuse esindajad näeksid noori ja noorteühendusi kui võrdväärseid partnereid kelle arvamusega peab arvestama ja kellega peaks rohkem koostööd teha. Kokku viiakse läbi 3 dialoogisessiooni (1 päevalist pikkusega kuni 5 tundi), kuhu on kutsutud on mitmete koolide ja noorteorganisatsioonide noored ja noortepoliitikaga tegelevate eksperte. Noortel on võimalus läbi lühi simulatsiooni mängu pidada kohalikuomavalitsuse/ või volikogu istungit kaasates reaalseid poliitikud/ ametnike (s.h. ka linnapea), ettevõtjaid ja ka meedia esindajat. Dialoogi sesiooni eesmärgiks viia läbi ka fokusseeritud paneeldiskussioon koostöövõimaluste ja olulisemate noori puudutavate teemade ümber, nagu hariduse rahastamine, vaba aja võimalused, noorte kaasatus poliitikas, noorte tööpuudus ja teised. ning anda praktilised oskused noortele kohalikuomavalitsuse toimumist.

Kuna projekt toimub üle Eesti, teeme see aasta 2018 Eestimaa Noortefoorum (vana brandi järgi oli V Ida-Virumaa Noortefoorum, traditsiooniline üritus) – kodanikupäeva ja ühisnädala raames. Plani järgi toimub kas Tallinnas, Tallinna Ülikoolis või TÜ Narva Kolledzis (koht kinnitmaisel). Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest - noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata ka suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei tunnetanud  otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski seotud.

Foorum toimub eesti keeles (ning korraldajad võimalavad ka vene keelsetele noortele järel tõlki oma jõuduega, et motiveerida noori praktseerida oma eesti keele oskused ning panna ennast proovile, mis tulevikus mõjutab positiivselt). Noortefoorumi viiakse läbi koostöös partneritega (nt. ANK, Tallinna Spordi-ja Noorsooamet, Tartu Ülikooli Narva Kolledz, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut (Noortoostöö eriala), Eesti Noorteühenduste Liit, Tallinna ja Tartu Noortevoilkogu, ning KOVide esindajatega kaasatud piirkondades, noortekeskused ja teised asutused ka väiksetes kogukonna keskustest. Noorte Foorumil võtab osa vähemalt 150 osalejad. Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmis on ettenähtud ka erikülaline, kes paneb lõpliku punkti foorumi kavas. Päeva lõpus toimub essee-, video- ja fotokonkursi võitjate tunnustamine ning noore tunnustamine konkursis "Noor sädemeke".

Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2018 (noosootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja) - tunnustatakse 10 kõige paremat inimest. Tunnustamiskonkurssi eesmärk: Tunnustada Virumaal edukalt tegutsevaid noori/ noorteühendusti/ kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust Virumaal elukeskkonna arendamisse.

Projekti sihtrühma kaasamine ja teavitustöö toimub läbi meediakanalite ja partnerite ning võrgustiku liikmete kontaktide ning veeblilehtede. Peamine informatsioon (ja hiljem materjalid) on koondatud aadressile www.sscw.ee ja foorum.sscw.ee. Info saadetakse laiali ka otse kõigile eeldatavatele huvigruppidele (k.a. KOV, rahastajad jm). Noored valitakse partnerkoolide kaudu kui ka otse suunatud kutsed konkreetsetele aktiivsetele noorele ja noorteühendustele kellega Sillamäe LÜ ja tema strateegilised partnerid on juba pikkajaliselt teevad koostööd. 

Kohalikul tasemel kaasame otse kohalikuomavalitsused (ametnikud), noortekeskused (noorsootöötajad) ning teised huvigruppid kes on seostatud noortepoliitikaga ja hariduse temaatikaga.

Uuring-küsitlus "Noorte osalusemise takistused KOVi ja Riigikogu valimistel, noorte teadlikuse toetamine poliitikas ja kaasamine otsustusprotsessides" - teostab Sillamäe LÜ koostöös partneritega Tallina Ülikooli noorsootööd õpivat tudegitega, Tallinna, Tartu ja Virumaa noortekeskustega, kaasalöönud noorteühendustega, ANKi ja ENLi toel) soovivad teada saada missugused hetkel takistused noortel valmistel osalemiseks, mis taksitab neile olla rohkem kaasatud otsustusprotessides (kohalikus dekomkraatia protsessis osaleda) ning kas linnas/vallas võimu esindajad küsinud noorte arvamust ja seda arvesse võetsid. Kuidas noorte teadlikus toetab nende osalus poliitikas ja selle kujundamisel. Kas noored on rahul olemas oleva osaluse võimalustega ning nende kaasamisega otsustusprotsessides. Selleks teostame uuringu koostöös partneritega. Küsimustik (kooskõlastatakse huvitatud asutustega ENTK, KOVid, Linnade Liit). Tulemused püüame avalikustada Noortefoorumil. 

Projekti jooksul noored saavad üheskoos vaadata ja õppida ära, kuidas tulev seadus tuleb rakendamisele kohalikul tasemel, kuidas saab suurendada noorte teadlikust ja vastutus kohaliku elu arengu eest. Samuti, kuidas saaks ühiskond üldiliselt kaasa aidata uue seaduse järgimisele ja noorte positsiooni tugevdamisele ning kuidas Harjumaa, Tartumaa ja Virumaa tasandil, mille näitlikuks juhtumiteks on valitud Saue, Kose,  Tallinn, Paldiski, Tartu, Elva, Narva linn, Jõhvi linn, Kohtla-Järve linn ja Lüganuse Vald, edendada koostööstrateegiat ning tagada noorte võimalikult efektiivne osalus. Edendada demokraatliku arengut eelkõige selles võtmes, et teadvustada noortele ja ühiskonnale, et „tegijateks“ ei pea olema ainult valitsus või riigiasutused vaid ka noortel ja noorteühendustel endil on õigus võtta initsiatiivi muutuste elluviimisel.

Väljundid:
Kogu otsene osalejate arv üle 1000 inimest
·  20 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminari, kokku 680-750 osalejat
·  3 Dialoogisessiooni, kokku 300 inimest
·   Noorte Foorum vähemalt 150 osalejat
·  Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2018 (noosootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja). - 10 inimest
· Uuring-küsitlus "Noorte osalusemise takistused KOVi ja Riigikogu valimistel, noorte teadlikuse toetamine poliitikas  ja kaasamine otsustusprotsessides". Küsitletud üle 3000 õpilast/noort.

Tegevuskava
August 2018 - Märts 2019  Projekti meeskonna ning partnerite töökohtumised
August 2018 - Veebruar 2018 Infolevituse ettevalmistamine ja elluviimine.
September - Detsember 2018 -  20 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminari läbiviimine hariduseasutuses
September -November  2018  Dialoogisessioonid Tallinnas, Tartus ja Jõhvis
Oktoober - Noortefoorumi ettevalmistamine.
24. November 2018 - Noortefoorum (Ühisnädala raames, Kodanikupäeval).
November 2018 - Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2018 (noorsootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja).
Detsember 2018 - Uuringu tulemuste analüüs ja avaldamine
Jaanuar - Veebruar 2019 - Noortenõustamine e-keskonna kaudu
Jaanuar 2019 - KOVidele ja huvigruppidele uuringu tulemuste tutvustamine
Veebruar 2019 - Projekti tulemuste analüüs ja aruande ettevalmistamine.

Projektis osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee 

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht vassili@sscw.ee, tel 55602993

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium.