Mittetulundusühenduste toetusfondide nimekiri

Mittetulundusühenduste toetusfondide artiklist leiad ülevaate MTÜde ja SAde rahastamise võimalustest. Täpsemat infot näed, kui klikkad toetuste pealkirjadele. Lisaks võid sobivaid toetusi leida toetusvõimaluste andmebaasist, kus on enam kui 150 kohalikku- ja välistoetust.

 
Kui sul tekib küsimusi seoses mittetulundusühenduste toetusvõimalustega, siis esita küsimus siinsamas lehel Küsi nõu vahendusel või pöördu otse Sillamäe Märka Last keskusse. 
 
 • Vabaühenduste Fond - Eesmärk: üldeesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse.
 • Eesti Kultuurkapital - Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu
 • Eesti-Hollandi Heategevusfond “Päikeselill” - Eesmärk: Kõige enam pälvivad Fondis tähelepanu projektid, mis on seotud inimeste ja mahajäänud väiksemate regioonidega. Fond eelistab toetada väiksemahulisi projekte, mis võivad omakorda kujuneda stimuleerivaks eeskujuks sarnases olukorras olevatele inimestele.
 • Euroopa Komisjoni toetused - Euroopa Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nende projektide ning organisatsioonide jaoks, kes edendavad ELi huvisid või aitavad kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele. Toetuste taotlemiseks võivad asjast huvitatud vastata pakkumiskutsetele
 • Euroopa Noored programm -  Eesmärk: Toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt. Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus. Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas. Panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse. Toetada koostööd noortevaldkonnas Euroopas.
 • GRUNDTVIG programm - Eesmärk: edendada täiskasvanuharidust ja koostööd partneritega teistest Euroopa riikidest
 • Hasartmängumaksu Nõukogu  Toetatakse valdkonniti prioriteetide alusel:
  Haridus- ja Teadusministeerium: noorsootöö-, keele-, haridus-, teadus-, elukestva õppe projektid; Kultuuriministeerium: spordivaldkonnas: olümpia- ja mitteolümpiaalade projektid; kultuurivaldkonnas: huvitegevus; Sotsiaalministeerium: sotsiaalhoolekande valdkonnas: laste-, eakate-, erivajadustega inimeste hoolekanne; vägivalla ohvrid; võrdsete võimaluste loomine; rahvatervise ja tervishoiu valdkonnas: rahvatervise teenused; tervisedenduslikud projektid.
 • Kodanike Euroopa programm - Eesmärk: Anda kodanikele võimalus tegutseda koos ning seeläbi aidata kaasa Euroopa Liidu kodakondsuse arendamisele; arendada Euroopa Identiteeti, mis põhineb ühisel väärtusel, ajalool ning kultuuril; aidata kaasa sellele, et kodanikud tunneksid Euroopa Liitu omasena;parandada vastastikust mõistmist Euroopa kodanike vahel, austades ja edendades   kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning aidates samal ajal kaasa kultuuridevahelisele dialoogile. 
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) - Eesmärk: avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste suutlikkuse tõstmine, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamine ja selle kaudu kodanikuühiskonna arendamine
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital - Reisitoetused - Eesmärk: aidata kaasa Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsuse edendamisel

(Allikas: Maakondlike Arenduskeskuste Infosüsteem)