VII NOORTEFOORUM “Tänased noored - Eesti tuleviku loojad”

Eesmärk:  Suurendada noorte ja noortega tegelevate spetsialistide oskused ja teadmised hariduse, kultuuri, ettevõtlikkuse ja noorsootööö teema ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ja kaasavat ühiskonda ning tugevdada noorte osalus ja kaasatud ühiskonna protsessides.

Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute teadmiste ja oskuste omandamise kaudu mitteformaalse ning informaalse õppimise keskkonnas. Programm panustab otseselt noorte arengule kui ka kohaliku kogugkonnale ja linnade asutuste ja uute partnerite vahel erinevates valdkondades.

Projekti sihtrühmaks on 17-26+ aastased noored (nii eesti kui vene keelt kõnelevad noored ning ka muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Otseselt osaleb projektis vähemalt 150 noort, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem. Noored kaasatakse põhiliselt 3 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa aga muidugi kutsutatakse esindajad kõikidest piirkondadest.

Noortefoorum – on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele eeltööle (seminarid, infokampaania jne), lubab foorum lisada teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka iga foorumi üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu.Võimaldab haarata ka suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei tunnetanud  otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski seotud. Et mitte jätta foorumit liiga formaalseks, kuulub foorumi uurde kindlast ka väike tunnustamise ja vastvõtu osa, et kõik osalejad saaksid omavahel vabas õhkkonnas suhelda.

Iga foorumile on oodatud rohkem kui 100 noort ning noorte-ja kodanikuühenduste ning kohaliku omavalitsuse esindajat, huvitundjaid üle kogu maakonna ning eksperte ja erinevate riiklike asutuste esindajaid.VII Noortefoorum Foorum toimub üleriigilise ühisnadala raames. Ühisnadal toimub 22.11 – 30.11 ja selle raames toimuvad kõigis 15-s maakonnas ühiselt koordineeritud ettevõtmised, mille raames toimuvad sündmused nii kodanikuühendustes osalevatele inimestele kui ka laiemale avalikkusele eesmärgiga tutvustada kodanikuühiskonda ja kutsuda inimesi osalema.

VII Noortefoorum 2019 “Tänased noored - Eesti tuleviku loojad” toimub reedel, 27. novembril kell 11.00 – 17.00 Tallink Spa Hotellis (koht kinnitamisel) Tallinnas

Ajaloo: Ida-Virumaa Noortefoorumi seeria muutus oma nimi ja alatest 2018 a. on uue nimega “Noortefoorum”, mis on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline - täpsustamisel. Päeva lõpus toimub  noore tunnustamine konkursi “Sädemeke” võitjate tunnustamine.

Foorumi eesmärgiks on motiveerida noori lõimumise, hariduse ja kultuurielu poliitika vastu huvi tundma ja seal aktiivselt osalema, algatada dialoogi noorte ja erinevate ekspertide ja poliitika elurakendajate vahel, ärgitada neid osalema kogukonna elus, sest just kõik algab koukonna tasemel,  ning kohalikul tasemel võetakse vastu noori puudutavad otsused.

Foorumi peateemadeks on dialoogi edendamine noorte, hariduse, kultuuri valdkonna esindajate ja poliitikute vahel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema  ühiskonna elus, panustades erinevate riikliku strateegia elurakendamisele n.n. lõimumis strateegia, noorte arengu strateegia jt ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid/lubaduseid tuleva politiiliste avaldustes. (Foorumi peateemad 2019 a. veel täpsustamisel, kui kindlasti neid puudutavad noori ja neid mõjutavad tegurid).

PÄVAKAVA, 27.11.2019

10:00 – 11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00 – 11:10 Tervitussõnad
11:10 – 11:40 Ettekanded:

11:45 – 13.30 Paneeldiskussioon: 
Noorte paneel

Ekspertide/Poliitikute paneel

13.30 – 14.10 Lõuna (Fuajees) + Networking (Nõustamised Rajaleidja ja Töötukassa jt. partnerite poolt)
14.10 – 15.40 Töötoad
(Eesti haridussüsteem) Kaasav haridus ja haridusstrateegia 2035 
(Lõimumine ja mitmekesisus) Lõimuv Eesti 2030 strateegia 
(Ettevõtlilkkus, Innovatiivsus ja Loovmajandus) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse arendamine loovmajanduses ning tööotsing 
(Praktiline töötuba) Noored ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine 

15.40 – 16.10 Töötubade kokkuvõtted
16.10 – 16.30 Erikülaline:  Täpsustamisel
16.30 – 17.00 Kokkuvõtted ja noorte tunnustamine konkursis “Noor sädemeke”.

Tulemused: Mõned indikaatorid on ka osalejate arv, osavõtjad on erinevatest piirkondades jt. Positiivne mõju kinnitab ka osalejate tagasiside ning võimekus ja motivatsiooni õpida ja kasutada eesti keel iga päevaliselt projekti jooksul kuid ka peale projekti lõpetamist. Osalejad aktiivselt kasutavad oma elus, töös ja uute algatuste ja koostöö projektides kasutama eesti keelt, mille kaudu nad saavad uusi palju kasulikku informatsiooni, teadmisi ja eneseteostamist. Osavõtjad arendavad ka oma loov ja kommunikatsiooni oskused ja nad on julged oma mõtted, ideed ja arvamusi esitleda eesti keeles, s.h ka käia erinevate TV saates, teha ühiskoostöö projektid loova inimestega teistest piirkondades, ja väärtustada mitmekesisus ja tundma eesti keele oskuse tähtsust ja väärtust.  Kindlasti projekti tulemused panustavad ka kogukonna tasmele, ehk inimesed hakkavad olema rohkem avatud, sallivad ja näevad teine teist kui sõbrad ning kasutavad oma töös elu multiditsiplinaarse ja loova meetodit.

Lisainfo veebil: www.foorum.sscw.ee