Teadlik ja Salliv noor kodanik

Käesolev projekt toob kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja arutleda mõisteid nagu kodakondsus ja selle tähtsus, sallivus ja kultuuridevaheline dialoog. Tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Projekti käigus avaldatakse hariduslikel eesmärkidel kogumik kuhu on kaasatud teoreetilise materjali kõrval noorte endi ideed ja nägemus nende tulevikku puudutavast ning nende panusest ühiskonda. Projekti kulminatsioon on korraldatav noortefoorum kodanikupäeva raames, kuhu on kaasatud erinevas vanuses noored inimesed ja tähelepanu on neil endil, mitte ekspertidel, kelle noorusajad jäid kaugesse minevikku.

Projekti eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel. Propageerida avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda noorte ja vanemate seas, teadvustada erinevaid olemasolevaid probleeme ning otsida neile lahendusi. Ning ühe olulise eesmärgina edendada ühiskonnas nn peer-to-peer hariduse osakaalu ja tähtsust. See tähendab avada ja luua võimalusi, kus noored saavad ise luua õppematerjale ja avaldada arvamust ning õppida ise harides teisi. Inimloomuses on kuulata eelkõige endasugust ja ka noore inimese jaoks on eelkõige eeskuju teine noor inimene. Seda põhimõtet on jälgitud ka antud projekti juures, noor inimene on loova üksusena nii õppematerjalide koostamise juures, kui hilisemal noortekonverentsil. Eesmärgiks on luua ja haarata noorte nägemus kodakondsusest kui mõistest ja institutsioonist ning efektiivsest multikultuursest ühiskonnast, mis Eesti paratamatult on. Seetõttu on kindlasti eesmärgiks kaasata ka nii emakeelena eesti keelt kõnelevaid noori kui ka emakeelena vene keelt kõnelevaid noori; kogu projekti puudutav info levitatakse nii eesti kui vene keeles, kõik valmivad õppematerjalid koostatakse nii eesti kui vene keeles ja foorum viiakse läbi kakskeelsena, et edendada kahe kogukonna omavahelist sallivust ja julgustada tihedamat läbikäimist.

Tegevused:

  1. Essee ja fotokonkurss kuhu on oodatud osalema erinevas vanuseklassis noored. (September - November)
  2. Raamatu (kogumiku) valmistamine ja  avaldamine „Tolerantne ja teadlik noor“, tolerantsust ja kodakondsust käsitleval teemal. (September - November)
  3. Seminar: Narvas (25. Septembril 2015)
  4. Noortefoorum korraldamine koostöös koolide ja noorteorganisatsioonidega ning koostöö partneritega (ENL, Rajaleidja, Kultuuriministeerium, erinevad eksperdid). (24.11.2015 Narva Kolledžis)

Projekti sihtrühmaks on 14 kuni 26 aastased noored inimesed erinevas vanuseklassis, erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Kogu projekt viiakse läbi nii eesti kui vene keeles, kõik õppematerjalid, kaasa arvatud avaldatav kogumik valmivad nii eesti kui vene keeles.

Projekti tulemused: Projektis osalejad saavad uusi teadmisi ja kogemusi, ning oskavad paremini realiseerida uusi teadmisi edasises elus ja kasutavad aktiivselt oma uusi oskusi igapäevaelus multikultuurses ühiskonnas, demokraatia ja aktiivse ühiskondliku positsiooni arendamiseks. Noored on saanud uusi kontakte teiste rahvuste ja kultuuridega, seda nii koostöö läbi kui isiklikul tasandil, ning seeläbi suhtuvad erinevustesse sallivamalt.

Projekti rahastavad: Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Projekti toetavad ja koostööpartnerid: Tallink Grupp,  Tartu Ülikooli Narva kolledž ja teised.