Sooline Võimestamine noorteprogramm

Projekt „Sooline Võimestamine noorteprogramm“ on noortele suunatud projekt, mis käsitleb eelkõige soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii otsustusprotsessis, töövõimalustes, peremudelites ja teistes olulistes küsimustes ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse. Projekt koosneb interaktiivsetest hariduslikest tegevustest, viiakse läbi  infokampaania ja koolitused kohalikes koolides ning projekti peaüritusena on lõplik noorteseminar Tallinnas.

Projekti eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja –stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.  

Projekti sihtgrupiks on Tallinna ja Ida –Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside õpilased ja noored 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja mittetulundusühendused läbi eelnevate projektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku. 

Tegevused:

Koolitused - Viiakse läbi Tallinnas ja Ida-Virus, erinevates haridusasutustes ja noorteorganisatsioonides, mis põhinevad 3R (representation, resources, realia) meetodil ja teistel interaktiivsetele meetoditel ja pakuvad soolise võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi ja annavad noortele võimaluse vahetada omavahel kogemusi ja ideid. Koolituste seeria koosneb 10st  ühepäevalist koolitustest ja osaleb 40 inimest. Koolituste seeriat viivad läbi koolitajad kellel on pikaajaline teoreetiline ja praktiline kogemus soolisevõrdõisguliku teemades (Kokku 400 inimest)

Lisak toimub ka kohaliku tasandi noorte hoiakute uuring - eesmärgiga kaardistada noorte suhtumine soorollidesse ja stereotüüpidesse. Viiakse läbi paralleelselt koolitustega. (Noorte hoiakute uuringu osalejd umbes 600 noort)

Noortekonverents (Tallinnas) - ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad koolitustest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab seminar teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.  (Noorteseminaril võtab osa 60 inimest).

Koolitused toimuvad eesti keeles võimaldades vajadusel ka tõlget vene keelde. Seda seetõttu, et pakkuda noortele võimalust praktiseerida eesti keelt ja tunda ennast kindlamalt kodanikuühiskonna temaatikas ka eesti keeles, aga samaaegselt tagada, et nad saavad toimuvast 100% aru. 

Projekti osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee või telefoni teel: 55602993. 

Lisainfo: Julia Sommer, projektijuht julia@sscw.ee, tel 56238877

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium.