Kriitilise mõtlemise meedia: koolitatud ja oskuslik kogukond

Projekti "Kriitilise mõtlemise meedia: koolitatud ja oskuslik kogukond" põhieesmärgiks on jätkata kogukonna ajakirjaniku algatuse, koostamise ja sisu loomise ning meediapädevuse oskuste arendamist, julgustades projekti publikut/kohaliku kogukonna esindajaid olema meedia kaasloojad, mõtlema kriitiliselt meediasisu ja oma meediaharjumuste üle, samuti suhelda riiklike ja kohalike meediaväljaannetega, korraldades meediakirjaoskuse suvekooli ja kaks koolitust ning lisaks pakkuda praktilist tööd raadio- ja trükilehega, peegeldades "kriitiliselt mõtleva meediakanali" sisu ja saadud oskuseid uutes olemasolevates reaalsustes pärast COVID 19 pandeemia lõppu ja Venemaa sissetungi Ukrainas ning selle mõju eesti- ja venekeelsetele kogukondadele.

Projekti sihtrühmaks on Ida-Virumaa ja Harjumaa kohalikud kogukonnad Tallinnast (kõik Tallinna linnaosad, kuid peamiselt Lasnamäe), Paldiskist, Mardust ja Ida-Virumaalt (Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Narva) kogukonnajuhid/esindajad (vanuses 26-60+) ja noored (vanuses 18-26) eri rahvusest ja majandusliku taustaga (sh sõjapõgenikud ja erivajadustega noored). Soovime julgustada ka professionaalsete ajakirjanike osalemist, et innustada sihtrühma ja parandada koostöösidemeid. Projekt hõlmab peamiselt vähemalt 90% venekeelset publikut. Projekti sihtrühmad esindavad ka tõrjutuse ohuga rühmi (sealhulgas sõjapõgenikud, erivajadustega inimesed ja noored, kes seisavad silmitsi struktuuriliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete takistustega), eeldame, et nende rühmade esindajaid on umbes 25% osalejate koguarvust.

Projektis osaleb otseselt kuni 200 inimest, kusjuures kaudselt osaleb veelgi rohkem inimesi (lugejad, vaatajad, kuulajad meediakajastuse kaudu, küsimustiku vastajad, aruteludel/koolitustel osalejad, kaasatud meedia kaasautorid/amatöörid ja kaasväljaandjad). Projekti peamised sidusrühmad on kohalikud/piirkondlikud ja riiklikud meediaväljaanded/raadio, kohalikud omavalitsused ja kogukonnaorganisatsioonid, noorte- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, koostöövõrgustikud ja kohalikul/piirkondlikul tasandil tegutsevad sotsiaalsed võrgustikud.

Kasusaajad on kogukonnaliikmed, noored (ja nende vanemad) ning haridus-/kultuuri-/sport-/põgenikega tegelevad organisatsioonid, kohalikud kogukonnajuhid ja kogu ühiskond, kohalikud ja piirkondlikud meediaorganisatsioonid, samuti kohalikud omavalitsused / huvirühmad. Sihtrühma kaasamisel võtame arvesse kõiki vajalikke turvameetmeid (töö sõjapõgenikega ja sõjaga seotud teemadel), soolist võrdõiguslikkust, geograafilist esindatust ning osalejate motivatsiooni ja vajadusi.

Projekti tegevused:

-        Meediakirjaoskuse suvekool (suursündmus) kogukonnaliikmetele ja Eesti elanikele (Meresuu Spa Hotell, Narva-Jõesuu, 17.-19. august 2022) *

Meediakirjaoskuse suvekool kogukonnaliikmetele ja teiste sihtrühmade esindajatele ja ekspertidele kaasaegse meediakasutuse ja meie ühiskonna ees seisvate probleemide kohta (kes esitavad objektiivseid uudiseid/mittekuuluvaid propagandajutte COVID 19 pandeemiaolukorrast ja Venemaa sissetungist Ukrainas ning selle mõjust eesti- ja venekeelsetele kogukondadele) ning loovad koos sõltumatu vaatenurga. Meediakirjaoskuse suvekool toimub 50 inimesele.

-        Koolitus Tallinnas (Euroopa Hotell), 15-16. september 2022 *

-        Koolitus Narva Vaba Lava Vaba Laval, 30. september - 1. oktoober 2022 *

Kaks terve päeva kestnud koolitust kogukonna ajakirjanduse/blogi pidamise ja kodanikuühiskonna vastupanuvõime kohta propagandale ning teadlikkuse tõstmine digitaalsest ja meedia turvalisusest. (Üks Tallinnas ja teine Narvas, mõlemal koolitusel osaleb 25 inimest) viiakse läbi sihtrühma esindajatele ja huvitatud asutustele. Meie eesmärk on arendada kogukonnaajakirjandust, sest see on kohalikule olukorrale orienteeritud, professionaalne uudiste kajastamine, mis keskendub tavaliselt linnaosadele ja kajastab ka kohalikku elu mõjutavaid riiklikke uudiseid (nt sõjapõgenike olukord, kogukondade suhtlemine jne), üksikuid linnaosasid või linnaosasid. Kogukonnablogid osutavad teenust organisatsioonidele, mis soodustavad kodanikuaktiivsust. See annab neile linnupilti nende kogukondade sündmustest, mida nad mõjutavad, ilma et nad sekkuksid mõnda kogukonda. Need blogid on valvekoerad, kes hoiavad avalikkust ja teisi meediaväljaandeid oma tegevuse eest vastutavana ning teevad samal ajal koostööd ja loovad usaldusväärsemat ja avatumat ühiskonda. Samuti peame looma vastupidava kodanikuühiskonna, et propageerida ja parandada kogukonnaliikmete teadlikkust digitaal- ja meediaturvalisusest. Kokku osaleb 50 osalejat.

-        Praktiline töö meediabülletäänidega 1. september - 30. oktoober 2022*

Varem loodud praktilise tulemuse "Kriitilise mõtlemise kanal" edasiarendamise jätkamine varasemate projektide raames 2021. aastal "Kriitilise mõtlemise meedia", mida rahastas Briti Nõukogu, ning kanali auditooriumi ja kvaliteedi suurendamine lugejatele, vaatajatele ja kohaliku kogukonna liikmetele huvitava sisu kaasloome kaudu teemadel, mida kohalikud meediaväljaanded ei hõlma, kuid samal ajal koostöö kohalike meediaväljaannetega ja ühiselt loodud materjalide avaldamine piirkondlikes/kohalikes meediaväljaannetes.

Sisu teemasid arutatakse kogukonnaliikmete, huvitatud osalejate ja meediaväljaannetega, kuid me kindlasti räägime järmistest teemadest:

1. Parlamendi valimised 2023:  Rääkige oma muredest?
2.Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine, sealhulgas naiste mõjuvõimu suurendamine ja kaasaegne roll ühiskonnas
3. Meediakontroll ja digitaalne turvalisus (kognitiivse sõjapidamise vastu võitlemine)
4. Vabadus, osalemine ja demokraatia
5. Sotsiaalne ettevõtlus ja tuleviku tööturg.

Ühiselt loodud meediasisu:  - artiklid, - intervjuud ja - videoreportaažid + e-meedia blogid. Kokku avaldame:  Artiklid (10), lühikesed raadio- ja videointervjuud (5), videoreportaažid ja raadiosaated kohalikest/piirkondlikest sündmustest (5), sotsiaalmeediapostitused (15).
Kaasloomine toimub võimalikus koostöös kohalike meediaväljaannetega Harjumaal (Pealinn, Delfi, Postimees, Lasnamäe linnaosaleht) ja Ida-Virumaal (Põhjarannik ja muud Ida-Virumaa maakonnalehed nende hulgas:  Narva ajaleht (Нарвская Газета), ning riiklikud infokanalid ERR, ETV+ ja Raadio 4.
Lisaks kohalikele meediaväljaannetele kaasame rahvusvahelisi partnereid Lätist ja Ühendkuningriigist, et anda projekti sisuline panus ning toetada sisulise ja ekspertide töö taseme elluviimist.

Kokku meediatoodandu loomises ja kanali arendaisel osaleb 100 inimest 4 kuu joooksul lisaks neile ka välismaalt eksperdid ning kaasatud projekti partnerid Lätist ja UKst.

Keskendume peamiselt järgmistele valdkondadele:

- Oskus kriitiliselt analüüsida, liigitada ja säilitada asjakohast teavet.
- Kogukonna ajakirjandus
- Teadlikkuse tõstmine (ürituste/organisatsiooni turundus, sotsiaalmeedia)
- Meediaküsimused (desinformatsioon, propaganda, eraelu puutumatus, infoturve, meediakultuur, maine).
- Meedia turvalisus (avastatakse strateegiaid meedia turvalisuse kasutamiseks).
- Meediakäitumise harjumused (võime tuvastada ja parandada sõltuvust tekitava käitumise mustreid).
- Meediakriitika (kriitiline mõtlemine, allikate analüüs, allikad, meedia ja teabe analüüs).
- Meediatootmine (blogi kirjutamine, artikli, video, digivahendi loomine
- Kommunikatsioon (sisemine ja väline kommunikatsioon, eneseväljendus ja loovus digivahendid ja -lahendused, võrgustike loomine).
- Demokraatlikud väärtused (osalemine ja sõnavabadus)

 *(Ürituse kuupäevad saavad muuta lähtudes COVID 19 või muu põhjuse puhul)


Projekti rahastavad: Briti Nõukogu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital