Co-management ja Noorte võimstamise programm 2022

Projekti peamine eesmärk oli tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust eesti- ja venekeelse kogukonna vahel ning edendada ühtset inforuumi ja noorte juurdepääsu kodanikuühiskonna tegevusele, algatada jätkusuutlik ja konstruktiivne dialoog ning parandada haavatavate rühmade esindajate oskusi/teadmisi. Lisaks anda noortele võimalus kaasa rääkida otsustusprotsessides kohalikul ja riiklikul tasandil ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides ja algatustes, nt 2023. aasta parlamendivalimistel, aidata kaasa säästva arengu eesmärkide saavutamisele ja vabatahtlikule tööle kogukonna heaks ning motiveerida noori huvi tundma poliitika ja oma kogukonna elu vastu ning töötada välja praktilised juhised ja nõuanded poliitikakujundajatele, kuidas toetada sotsiaalselt sidusat ja vastupidavat noort nende ideede ja algatuste elluviimisel.

 
Projekti sihtrühmaks olid Ida-Virumaa ja Harjumaa kohalikud kogukonnad Tallinnast (kõik Tallinna linnaosad, kuid peamiselt Kesklinna, Mustamäe, Põhja-Tallinna, Õismäe, Lasnamäe), Maardu, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Narva kogukonna juhid/esindajad (vanuses 18 - 35) ja noored (vanuses 14-26), kes on erineva rahvuse ja majandusliku taustaga (sh erivajadustega noored ja enamasti venekeelne publik), julgustavad ka noorte vabaühenduste osalemist. Projekt hõlmas peamiselt 80-90% venekeelset publikut. Projekti sihtrühmadeks olid ka tõrjutuse riskiga rühmad (erivajadustega inimesed ja noored, kes seisavad silmitsi struktuuriliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete tõketega), eeldame, et nende rühmade esindajaid on umbes 15% osalejate koguarvust. (Samuti suutsime jõuda 5% osalejate hulka, kes on Ukraina sõjapõgenike taustaga).
 
Otseselt osales projektis 391 inimest, kusjuures kaudselt (sotsiaalmeedia kajastamise, küsimustiku vastajate, kõrvalürituste ja programmi jälgijate kaudu) osaleb veel rohkem inimesi.  Sihtrühmade kaasamisel võtsime arvesse soolist võrdõiguslikkust, geograafilist esindatust ja osalejate motivatsiooni.
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
 
Projekti tegevused hõlmasid järgmist:
Üle-eestiline noortefoorum 2022, 18. novembril 2022 Tallinnas, kus peamiseks eesmärgiks oli konstruktiivne mõttevahetus, samuti panuste ja üldiste avalduste tegemine. Kutsuti kõik projekti sihtrühmade esindajad inlc haavatavad rühmad ja sidusrühmad ning kaasati võimalikult palju erinevaid ühiskonnaosi, sealhulgas noored, eakad, erivajadustega inimesed, valitsusasutused, võrgustikud ja kodanikuühiskonna arendus, ettevõtjad ja asutajad, meedia ja poliitikud. 
Edendada arutelu sotsiaalse ühtekuuluvuse, kodanikuaktiivsuse ja noorte rolli üle ning murda stereotüüpe venekeelse publiku passiivsusest kodanikuühiskonna sektoris - kõik otsivad konstruktiivseid lahendusi. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi valitud teemadel: 
- Noorte osalemine vabatahtlikus tegevuses;
- Vaimne tervis ja vihakõne;
- Integratsioon ja mitmekesisus;
- Ettevõtlus ja roheline tehing;
- Poliitikakujundamine ja osalemine;
Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel; samuti aktiivse kodakondsuse ja suutlikkuse suurendamise valdkondades ning tagada varajane sekkumine venekeelsete noorte, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate suhtes valitsevate eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumise vastu. Foorumil tehti ettepanekuid, kuidas parandada noorte osalemist otsustusprotsessis ja sõnastada peamised põhimõtted globaalsete probleemide suhtes vastupanuvõimelise noortekogukonna kujundamisel. Samuti andsid noored ülevaate tulevastele kandidaatidele 2023. aasta parlamendivalimistel oma väljakutsetest ja pakkusid välja lahendusi noorte vaatenurgast.
Suutlikkuse suurendamise koolitusprogramm noortele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele Tallinnas 19.11 ja 2.12 ning Narvas 16.12.2022, et koolitada sihtrühma esindajaid võtmeteemal: Sooline võrdõiguslikkus ja kodanikuaktiivsus; digitaalne kodakondsus ja vabatahtlik tegevus; XXI sajandi oskused ja projektijuhtimine; 
(Koolitus koosneb 3 kohapealsest ja/või veebipõhisest koolitusest (koolitus sisaldab tervet koolituspäeva, koolituskava ja selle korraldamine on kooskõlastatud kaasatud partnerite, ekspertasutuste ja koostööpartneriga. 
- Anda ülevaade noorte kaasamisest ja kodanikuaktiivsusest.
- Õppida uusi pädevusi XXI sajandi oskusi ja murda soolisi stereotüüpe jne, mis parandab noorte, organisatsioonide ja huvitatud asutuste suutlikkust.
- Uuendada venekeelse kogukonna arusaama sotsiaalse ühtekuuluvuse olulisusest eesti- ja venekeelse kogukonna vahel, et pakkuda hariduslikke ja digitaalseid vahendeid ning kaasaegseid oskusi projektiga seotud teemade/küsimuste kohta.
Lõppüritus Noorte ümarlaud ja poliitilise avalduse väljatöötamise üritus 17.12.2022 Narva-Jõesuus - peamine eesmärk on stimuleerida noorte arutelusid võtmeteemadel, mis on seotud noorte tulevikuga, ja töötada välja poliitiline avaldus (dokument) poliitikutele, valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele, meediale, sihtasutusele ja kogukondadele. Ümarlaual teeme kokkuvõtte kogu Eesti noortefoorumi tegevusest ja tutvustame selle tulemusi ning jagame neid otsustajate ja arvamusliidritega, meedia ja rahastajatega. Samuti arutatakse järelmeetmeid, ajakohastades noortevõrgustiku ja digitaalse platvormi formaati, kus igaühel oleks võimalus esitada oma mured, probleemid ja lahendused arengu, osalemise, kaasamise ja demokraatia osas.
Ürituse põhielemendid:
1. Poliitikute ja noorte vahelised arutelud
2. Arutelu töörühmades 
3. Poliitilise avalduse väljatöötamine 
4. Ettepanekud praeguste probleemide lahendamiseks 
5. Uue koostöö- ja noortevõrgustiku formaadi loomine
6. Projekti tulemuste tutvustamine
7. Jätkuprojektide/tegevuste väljatöötamine.
 
Programm on toetatud Briti Nõukogu People to People programmi raames   #PeopletoPeople