Co-management projekt

Co-management on inglise sõna, mis otsetõlkes tähendab kaasjuhtimist ja on oma olemuselt Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte otsustusprotsessi kaasamise süsteem. Kohalikud omavalitsused ja maavalitsused on noortele kõige lähemal asuvad osalemise tasandid, mistõttu on neil ka suur roll noorte osaluses. 
Noori kaasates tagavad võimud olukorra, kus noored ainult ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. 
Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt loodud projekt pealkirjaga „Co-management“, viidi läbi koostöös kolme kohaliku omavalitususte üksustega, haridusasutustega ja kohalike MTÜdega Vaivara ja Jõhvi vallas ning Kiviõli linnas. Co-management projekti eesmärgiks oli edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kaasrahastas Kiviõli Linnavalitsus.

Lisaks toimusid tegevused sellel suunal, et omavalitsuste esindajatega koostöös luua strateegiadokument, mis kajastaks võimalikku teed efektiivse ja kaasava noortepoliitikani maakonnas, ning noorte osaluse parandamiseni, noorte algatuste mõju tugevdamiseni ja noortele suunatud tegevuste efektiivsuse parandamiseni. Otsida optimaalsemaid dialoogivorme ja parimaid koostööpraktikaid ning luua tee efektiive praktilise koostööni. Kogu projekti „Co-mamangament“ eeltöö tulemusena, kaasa arvatud Ida-Virumaa Noortefoorum 2012, on valminud „Ida-Virumaa Co-management strateegia 2012 – 2015“, mille sisu on üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika kaudu ning sisaldab kolme alateemat:
1. Noorte osaluskogud Ida-Virumaal
2. Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel (õpilasesindused, kooliressursid, huvijuhid jms.)
3. MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse.

Strateegia on tehtud avalikuks lingil http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10794. Valminud strateegia põhjal on koostatud ja trükkimisel käsiraamat „Co-management: teel koostöö poole“ Sisu poolest on tegemist Co-managemendi teooriast ja metoodika laiema käsitlusega, hetkeolukorrast Eestis ja Ida-Virumaal kaasa arvatud peamistest võimalustest noorel osaleda otsustusprotsessides, ning ka projekti raames välja töötatud strateegilistest lahendustest, mis avaldatud eraldi dokumendina pealkirjaga „Co-management strateegia Ida-Virumaal“.

PROJEKTI AMETLIK VEEBILEHT http://co-management.sscw.ee  

Veebilehelt on leitavad kõik projekti raames valminud dokumendid ja põhjalikum ülevaade projekti tegevustest ja tulemustest.