VABARIIGI  VALITSUS

 

 KORRALDUS

 

 

                                                                                                    

Tallinn, Toompea                                                                                         16. august 2007  nr 380

                                                                                                                 muudetud 05. juuli 2012

 

 

Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna

arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise

hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks      

 

„Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 21 lõigete 1 ja 2 alusel:

 

  1. Moodustada Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajatest.

  1. Nimetada komisjoni esimeheks regionaalminister ja komisjoni liikmeteks: 

Avatud Eesti Fondi esindaja;
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja;
Eesti Linnade Liidu või Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja;
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja;
Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja;
Eesti Väitlusseltsi esindaja;
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindaja;
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;
Justiitsministeeriumi esindaja;
Kultuuriministeeriumi esindaja;
Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja;
Rahandusministeeriumi esindaja;
Riigikantselei esindaja;
Riigikogu liige, kodanikuühiskonna toetusrühma esindaja;
Siseministeeriumi esindajad (2);
Sotsiaalministeeriumi esindaja;
Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja;
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindaja;
SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis esindaja“.

 

  

  1. Punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:

1)        kaasata komisjonis läbivaatamisele tulevate küsimuste lahendamisele riigi- ja omavalitsusasutuste, valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, vastava ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid;

2)        moodustada töörühmi ja ekspertkomisjone.

 

  1. Komisjonil kinnitada oma töökord.

  1. Siseministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

  1. Komisjoni esimehel esitada igal teisel aastal Vabariigi Valitsusele informatsioon komisjoni töö kohta.

  1. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2003. a korraldus nr 658-k „Komisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade ettevalmistamise, elluviimise ja täitmise hindamise süsteemi käivitamiseks“ (RTL  2003, 108, 1714; 2004, 161, 2447).

 

 

Andrus Ansip

Peaminister                                                            Heiki Loot

                                                                                  Riigisekretär