EKAKi Töökord

Muudetud ühiskomisjoni otsusega 09.11.2012

VABARIIGI VALITSUSE JA VABAÜHENDUSTE ESINDAJATE ÜHISKOMISJONI TÖÖKORD

Vabariigi Valitsuse ja vabaühenduste esindajate ühiskomisjoni ülesanne on Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) ja kodanikuühiskonna arengukavade ettevalmistamine ja rakendamise järelevalve ning avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostöö edenemisele kaasa aitamine. 
 

I ÜHISKOMISJONI ÜLESANDED

1. Ühiskomisjon:
1.1 kinnitab kodanikuühiskonna arengukava täitmise aruande Vabariigi Valitsusele esitamiseks. 
1.2 kinnitab uue perioodi kodanikuühiskonna arengukava ja selle rakendusplaani eelnõu Vabariigi Valitsusele esitamiseks.
1.3 hindab ja annab soovitusi EKAKi koostööpõhimõtete järgimiseks. 
1.4 arutab probleeme ja ettepanekuid EKAKi koostööpõhimõtete ja kodanikuühiskonna arengukava rakendamisel ning avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostöös, ning pakub lahendusi.

II ÜHISKOMISJONI LIIKMED

2.1 Ühiskomisjoni liikmed kinnitatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega.
2.2 Ühiskomisjoni maksimaalne liikmete arv on 24. Ühiskomisjoni koosseis moodustatakse põhimõttel - kuni pooled liikmetest on valitsusasutuste esindajad ja vähemalt pooled vabaühenduste esindajad.
2.3 Ühiskomisjoni valitsusasutuste (Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Riigikantselei, Rahandusministeerium) Riigikogu toetusrühma ja riigi sihtasutuste (KÜSK, EAS) esindajad määrab vastava asutuse juht. 
2.4 Vabaühenduste esindajatest liikmed valitakse avaliku konkursi korras. 
2.5 Ühiskomisjoni liikmed esindavad komisjonis oma organisatsiooni ja sihtrühmi. Selleks edastavad nad komisjonis arutlusele tulevad materjalid ja seal tehtud otsused oma organisatsiooni liikmetele ja töötajatele ning kaasavad neid komisjonis esitatavate seisukohtade kujundamisse.
2.6 Ühiskomisjoni liikme võib komisjoni koosseisust välja arvata ühiskomisjoni protokollilise otsusega kui:
a) kui liige on etteteatamata ja põhjendamata puudunud vähemalt kahelt järjestikuselt komisjoni koosolekult;
b) liige esitab komisjoni esimehele lahkumisavalduse.

III ÜHISKOMISJONI TÖÖ KORRALDUS

3.1 Ühiskomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kahel korral aastas.
3.2 Ühiskomisjoni tööd juhatab regionaalminister.
3.3 Ühiskomisjoni koosolekud on avalikud. Ühiskomisjonil on õigus kutsuda koosolekust osa võtma ilma otsustusõiguseta isikuid.
3.4 Ühiskomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust
3.5 Ühiskomisjoni otsused langetatakse üldjuhul konsensusega või selle mittesaavutamisel lihthäälteenamusega
3.6 Vajadusel moodustab ühiskomisjon temaatilisi töörühmi, kuhu võib kaasata osalejaid ka väljastpoolt komisjoni. 
3.7 Ühiskomisjoni tööd koordineerib Siseministeerium, kes kutsub kokku koosolekud, koostab päevakorra ja edastab liikmetele arutlusele tulevad materjalid vähemalt kolm nädalat enne koosolekut, protokollib koosolekud ning edastab protokollid liikmetele ja avalikustab veebilehel.

IV EKAK KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE TOIMIMISE JÄRELEVALVE TEOSTAMINE

4.1 Ühiskomisjon teostab järelevalvet EKAK koostööpõhimõtete rikkumise kohta, moodustades selleks vastava töörühma.
4.2 Ühiskomisjon valib koostööpõhimõtete toimimise järelevalve töörühma esimehe. Töörühma esimees moodustab iga konkreetse pöördumise menetlemiseks töörühma, mille liikmed roteeruvad. EKAK koostööpõhimõtete toimimise järelevalve töörühma kuuluvad neli ühiskomisjoni liiget, kellest kaks on vabaühenduste ja kaks valitsusasutuste esindajad.
4.3 EKAK koostööpõhimõtete toimimise järelevalve töörühma poole võib pöörduda hinnangu saamiseks, kui pöörduja meelest on konkreetne avaliku võimu või kodanikualgatuse esindaja eksinud omavahelises koostöös EKAK-i põhimõtete vastu.
4.4 Pöördumises kirjeldatakse situatsiooni ning viidatakse konkreetsele EKAK-i koostööpõhimõttele, mille vastu pöörduja meelest on eksitud.
4.5 Pöördumise vaatab läbi komisjoni sekretariaat (Siseministeeriumi ja EMSL-i esindaja), kontrollides, kas välja toodud eksimus seostub mõne EKAK-i koostööpõhimõttega. Kui seos leitakse, edastatakse pöördumine hinnangu saamiseks komisjoni töörühmale ning kogutakse vajadusel täiendavaid materjale, sh mõlema osapoole selgitus. Kui seost ei leita, antakse sellest pöördujale teada.
4.6 Töörühm vaatab esitatud materjalid läbi ja kujundab omapoolse hinnangu, kas EKAK-i koostööpõhimõtete vastu eksiti. Töörühm annab võimalusel soovitusi, kuidas selliseid olukordi tulevikus vältida.
4.7 Töörühma hinnang saadetakse juhtumi kõigile osapooltele ning tehakse kättesaadavaks Siseministeeriumi veebilehel.