Loomingulised Eestimaa noored

Projekti eesmärgiks on edendada noorte vahel loovust ja luua 3 noorte Gala-kontsert-etendus tuues kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks ning luua võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele. Noori on julgustatud olema loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust kultuuridevahelise dialoogist, Eesti kultuuriruumi arengust ning kultuuri kättesaadevust

Projekti sihtrühmaks on 16+ aastased noored ja loov inimesed, erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga (s.h. ka erivajadustega noored). Otseselt osaleb projektis vähemalt 1000 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasatakse põhiliselt 4 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa, Pärnumaa ja Harjumaa. Sihtrühma kaasamisel arvestame sooline, geograafiline representatiivsus ja võrdsus. Kasusaajad on kogu ühiskond ja hariduse,kultuuri ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid

Projekti tegevused:

Info- ja arutelupäevade (Talinnas 19.09, 04.10), (Narvas 27.09), (Tartus 03.10) raames tutvustatakse projekti eesmärk ja plaanitud tegevused ning arutletakse kultuuri ja lõimumist puudutavad tähtsad küsimused. Info ja arutelupäevad on väike osa projekti teavitustööst, et motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtta projekti programmis ning tekkitada koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel. Info- ja arutelupäevade raames tutvustame ka Eestis olemas olevaid võimalusi kuidas paremeni olla kaasatud Eesti kultuuriruumis ning lõimuda ühiskonnaga ning tugitegevused mida riik pakkub (näiteks vabatahtliku tegevust, keele õpimist, ühiskondlikud algatused jm). Info- ja arutelupäevade raames osaleb vähemalt 300 inimest.

Loovtöötubade saarja raames toimub kolm kahepäevast loovtöötuba (17-18.10 Tallinn, Tartus 7-8.11 ja 30.11-1.12 Narvas), mis on suunatud noortele ja noorspetsialistidele, et pidada programme õpetamisest ja jagada noortega head praktikat, inspireerida noori esineda teisel tööpäeval oma lühietendused/esinemised. Parimad valitakse žurii poolt osalema kontsert-etendustel Narvas ja Tallinnas. Loovtöötuba idee on kasutada eri rahvuste muusikat, rahvalaule, pärimustantsu ja muinasjutte ja siduda neid kaasaegse muusikaga, kus me õpime uusi laule ja tantse ning esitame neid uuel, tanapäevasel viisil. Kasutame muinasjutte, et neist moodustada kunstiline tervik. (Üritus viiakse läbi eesti keeles, kuid osalejate abiks toetamist nii vene keelse kui inglise keelse osalejad osa võtma, kuna keel ei ole bärjäär). Loovtöötubde saarjas võtab osa vähemalt 150 inimest. Lootöötuba pakkub noortele vajalikud oskused ja teadmised ning ka praktiline kogemus tippspetsialistide poolt.

Kontsert-etendused Tartus, Vanemuise Väikeses Majas (25.11.19), Tallinnas, Lindakivi Kultuurikeskuses (27.11.19) ja Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses (21.12.19) kell 18.00. Projekti kulminatsioon on noorte juhtimisel ja kaasalöömisel valminud Gala kontsert-etendused “Eesti kultuur ühendab ja rõõmustab meid” (esialgne nime), kuhu on kaasatud erinevas vanuses loovnoored ja täiskasvanud, noorspetsialistid (loovtöötubade raames valitud lauljad, lauljad - tantsijad, muusikud, näitlejad ja audiovisuaal inimesed, DJ, jt) ning kutstutud Eesti poptähed. Gala Kontsert-etendus toimub eesti keeles ning kuna Eestis elab ka muu keelsed eeldame kasutada ka vene ja inglise keel (kutsutud esinejad) Gala Kontserdil. Gala Kontsert-etedus põhineb Loovtöötubade raames valitud paremat osalejatest, kellega koos hakkatakse valmistama kõik kolm kontsert-etendust. Kontsert-etenduste osalejate (kes valmistavad etendused umbes 200 inimest.

Projekti tulemused

Projekti tulemused panustavad regionaal kultuuritegevuste meetmele luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi Tallinnas, Tartus ja Virumaa piirkondades. Projekt kindlasti soodustab kultuurielu arengut kuna võimestab loovnoori erineva etnilise kuuluvuse, majandusliku taustaga panustada kultuuri arengule nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel. Kaasatud sihtgrupp - suurendab nende oskused ja teadmised, tutvustada erinevaid kultuure, toetavad noorte loovuse arendamist, edendavad lõimumist ja sallivust ühiskonnas ning teineteisemõistmist ning avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda arendavad kohaliku kultuurielu. Ühised tegevused võimaldavad osalejatel saada positiivseid kokkupuuteid erinevate kultuuride esindajatega ning tutvunud erinevate kultuuride ühisjoonte ja erinevustega. Partnerid saavad positiivne kogemus, motivatsiooni ja inspireatsiooni ning uusi teadmisi. Loodud võrgustik võimaldab parendada võimekust ja koostöövõimet.

Projekti väljundid:

- Osalejate arv kokku 650 inimest (otsene) - Pealtvaatajate hinanguline arv 800 (lisaks neile ka otseülekanne kaudu pealtvaatajad)
- Loodud ja kirjutatud vähemalt 3 uut laulu ning üks ühine laul, mida esitakse Gala-Kontsertidel.
- Läbiviidud 3 kahepäevast loovtöötoad spetsialisti ja professinalide poolt
- Läbiviidud 3 info-ja teadlikuse tõsmise seminarid
- Kaasatud 10 koostööpartnerid üle Eesti.
- Loodud loov koostöövõrgustik (muusikutest, näiteljatest, lauljatest, tantsijatest ja loovinimestest nii harrastajate kui ka professionaalsel tasemel) eesti ja vene keelse osalejate vahel.
- Korraldatud 3 Gala Kontsert-etendust Tartus, Narvas ja Tallinnas kultuurivaldkonna populariseerimiseks noorte seas ja noorte kaasamiseks;
- Edendatakse rahvusvähemuste koostööd ja ühistegevust eesti kultuuriorganisatsioonidega ning ka piirkondlik koostöö.
- Loovtöötubade osavõtjad saavad uusi teadmisi ja oskusi (teoreetilise kui ka praktilised)
- Erinevate asutuste/organisatsioonide ja loovinimeste omavaheline koostöö suureneb, mida kaudselt toob kaasa uusi kultuurüritusi ja algatusi.
- Eesti taseme on paranenud kultuuride, haridse ja noorte valdkonnas tegutsevate organisatsioonide omavaheline kommunikatsioon ja koostöö võime ning on loodud uued koostöökontaktid, tegevuskava praktilise ja efektiivse koostöövõrgustiku loomiseks.