„Sooline Võimestamine noorteprogramm 2019-2020“

„Sooline Võimestamine noorteprogramm“ on noortele suunatud projekt, mis käsitleb eelkõige soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii otsustusprotsessis, töövõimalustes, palgalõhes, võrdse kohtlemises, peremudelites ja teistes olulistes küsimustes ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse.

Sooline võrdõiguslikkuseni jõudmiseks on vaja tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine ehk mittediskrimineerimine kõikides valdkondades, kaotada olemasolev sooline ebavõrdsus, luua võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades (s.h. ka naiste esindatud poliitikas, kuna naised veel ikkagi ei ole veel võrdselt esindatud poliitikas, eesmärgistatult ja süstemaatiliselt edendada soolist võrdõiguslikkust ka vähemustele (ehk vene keels elanikunnale ja teistele).

Projekti eesmärgiks on edendada koolinoorte ja üliõpilaste seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja –stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Projekti sihtgrupiks on Tallinna, Tartu ja Ida–Virumaa üldhariduskoolide (põhikooli ja gümnaasiumiklasside õpilased ja noored 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja vabaühendused läbi eelnevate koostööprojektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku. Koolituste raames osaleb kokku 15 hariduseasutust, ehk umbes 900 noort ning soolise võrdõiguslikuse noortekonverentsil osaleb 100 inimest lisaks neile ka 2000 inimest uuringus. Kasusaajad on kogukond, KOV, erinevad hariduse jasutused ning noorteühendused ning kindlasti ka noored vanemaid ja nende võrgustikud.

Projekti tegevused:

Teavituskampaania - Teavituskampaania eesmärk on tõsta eelkõige eesti ja eriti venekeelse elanikkonna/noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest ning soodustada ühiskonnas/noortel mõistmist, et poiste ja tüdrukute, meeste ja naiste terviklikuks arenguks ning eneseteostuseks on vaja senisest mitmekesisemate naiselikkuse ja mehelikkuse vormide märkamist, respekteerimi st ja arendamist.

Koolitused - viiakse läbi Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaal (eesti ja vene keeles haridusasutustes (s.h. ülikoolides) ning noorteorganisatsioonide kaasalöömisel), mis põhinevad 3R (representation, resources, realia) meetodil ja teistel interaktiivsetele meetoditel ja pakuvad soolise võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi ja annavad noortele võimaluse vahetada omavahel kogemusi ja ideid. Koolituste seeria koosneb 20st koolitustest (iga koolitus sisaldab täiskoolitus päeva, koolituste kava ja korraldamiseviis kooskõlastatakse hariduseasutustega ja koostööpartneritega). Koolituste seeriat viivad läbi koolitajad kellel on pikaajaline teoreetiline ja praktiline kogemus soolise võrdõiguslikkuse teemades.

Soolise võrdõigulikkuse noortekonverents 2020 - on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad koolitustest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab seminar teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata ka suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei tunnetanud otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski seotud. Soolise võrdõigulikkuse noortekonverentsi põhiteemaks 2020 aastal koostöös partneritega valisime põhifookust: Sooline võrdõiguslikkus tööl/ettevõtluses ja hariduse valdkondades.

Noorte hoiakud ja teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning noori mõjutavad mitmegusused stereotüübid

Uurimuse eesmärk on kirjeldada Eesti noorte ja üliõpilaste hoiakuid ja teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, sh osutada nende erinevustele noorte üldkogumist. Selleks kombineeritakse kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimisviisi. Uuringus küsitletakse kooliõpilased ja Tallinnas, Tartus ja Narvas üliõpilasi soolise võrdõiguslikkusega seotud hoiakute ja kogemuste teemal ning intervjueeritakse noori fookusrühmades, et mõtestada noori mõjutavaid väärtusi ja norme soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast. Lisaks sellee kaardistada noorte hoiakuid ja teadmisi soolisevõrdõiguslikkuses (eriti vene keelse noortelt) ning noorte arvamused naiste esindatusest poliitikas ja ettevõtlöuses. Uuring teostatakse koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Narva Kolledzi tudengitega ning kaasatud haridusasutustega. Uuringu tulemused avalikustatakse projekti viimasel lõpuüritusel noortekonverentsil. Uuringus osaleb vähemalt 2000 noort.

Projekti väljundid ja saavutatud mõju noorele:

  • Osaleja omab soorolle ja soostereotüüpe mõiste olemusest ja selle kasutamisest.
  • Osaleja omab teadmisi Eesti ühiskonnas peremudelites, palgalõhest ning naise rollis poliitikas.
  • Osalejatele on edendatud teadlikkust soolisest ebavõrdsusest ning stereotüüpidest ja eelarvamustest.
  • Osalejad on tutvunud Soolise Võrdõiguslikuse voliniku ametiga, erinevate naiste ja meeste huvikaitse õiguste kaitsevate organisatsioonidega.
  • Osalejatele on jagatud kaasaegsed materjalid s.h. Gender Empowerment ja muud õppematerjalid ja kasulikud raamat.
  • Noorte hoiakute uuringus võtnud osa vähemalt 2000 respondente
  • Noored ja huvitatud isikud on saanud praktikat mida nad saavad ka kasutada tulevikus enda töös interaktiivsetest hariduslikest tegevustest.
  • Viidud läbi infokampaania ja koolitused kohalikes haridusasutustes ning projekti peaüritusena on lõplik noorteseminar Tallinnas.
  • Projektiga on saavutatud positiivne mõju noortele, nende teadlikus ja oskused on suurenenud ning noored saavad soostereotüüpidest lahku, omandavad teadmised ühiskonnas erinevates peremudelites ning panustavad ka oma eslu sooteadlikuse tõsmisele levitades oma võrgustikutes saadus oskusi ja teadmisi soolise võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja võrdse kohtlemist.

Projekti toetab Sotsiaalministeerium