Mis on Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna foorum?

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 eesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil, Ida-Virumaa näitel.

Alleesmärk:

 • Tõsta vene keelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate organisatsioonide motivatsiooni
 • Edendada Ida-Virumaa tasandil teadlikkust venekeelse elanikkonna ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide kaasatusega seotud probleemidest.
 • Edendada koostööd Ida-Virumaa eestikeelse suhtluskeelega ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.
 • Luua Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik, mis toetaks Ida-Virumaa kodanikuühiskonna arengut ja mittetulundusühenduste omavahelist koostööd.
 • Parandada Ida-Viru Maakonna Arengukava kodanikuühiskonna alast kajastust vastavalt sihtgrupi vajadustele.

Projekti peamised sihtgrupid on:

 • Venekeelse suhtluskeelega mittetulundusühendused ja sihtasutused Ida-Virumaal 2/3 osalejatest
 • Ida-Virumaal tegutsevad eestikeelse suhtluskeelega ühendused ja sihtasutused 1/3 osalejatest. Nende kaasamise eesmärgiks edendada koostööd eesti- ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.
 • Lisaks on kodanikuühiskonna foorumi korraldamisse ja jätkusuutlikkuse tagamisse kaasatud erinevad asutused (ministeeriumid, Ida-Virumaa Maavalitsus, äriettevõtted, katusorganisatsioonid, sihtasutused ja  ja võimalike rahastajate esindajad, et kaasata ka rahastaja poolne vaatenurk arenguvõimalustele, sest kolmas sektor üle riigi on suuresti projektipõhine.

Laiemate kasusaajate hulgas on venekeelne elanikkond Ida-Virumaal ja kodanikuühiskond Ida-Virumaal laiemalt läbi kodanikuühiskonna arengu eesmärgil loodud võrgustiku loomise ja kasutades toimunud protsessi näitena saab koostatud arengukava täiendusi tuua näiteks teistele maakondadele kus on vene keelt suhtluskeelena kasutavate organisatsioonide suurem osakaal.

Eeldatav tulemus

 • Osalenud organisatsioonide esindajad on teadlikkumad oma võimalustest organisatsiooni arendada ja tegevust laiendada ning kodanikuühiskonnas üldisemalt aktiivselt osaleda.
 • Venekeelse suhtluskeelega organisatsioonid ja nende vajadused on Ida-Virumaa tasandil rohkem nähtavad.
 • Eestikeelse suhtluskeelega organisatsioonide ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide motivatsioon teha koostööd ja omavahelise koostöö võimalused on suurenenud.
 • Projektis osalenud organisatsioonide põhjal on loodud Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik mille eesmärk on erinevate huvigruppide omavaheline koostöö ja kodanikuühiskonna arengu edendamine ning ka Ida-Virumaa vabaühenduste huvide eest seismine ja nende kaitsmine riiklikul tasandil.
 • Ida-Virumaa Arengukava 2014-2020 kodanikuühiskonda puudutavaid peatükke on täiendatud vastavaks sihtgruppide reaalsetele vajadustele. 


Projekti rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Sillamäe Lastekaitse Ühing.