Muusikal "Märka inimeses imet".

Projekti eesmärgiks on luua Eesti tulvikuvisiooni käsitlev kultuuriüritus tuues kokku erineva taustaga erinevast rahvusest lapsi ja noori, et luua võimalusi koostööks ja ühiselt leida lahendusi riigi tulevikku mõjutavatele probleemidele nagu kõigi ühiskonnaliikmete võrdne osalus ja kaasatus ühiskonna tähtsate küsimuste otsustusprotsessidesse, salliv suhtumine erinevustesse ja kultuuridevaheline dialoogi läbi kultuuride arendamise. Noori on julgustatud olema ja loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust Eesti ühiskonnas valitsevate probleemide kohta, aga ka olema sallivad teiste inimeste ja rahvusgruppide sõnaõiguse suhtes. 
Muusikali "Märka inimeses imet" loomisesse on kaasatud Eestis elavad lapsed ja noored  ning neile abiks ka spetsialistid, amatöörid, huvitundjad ja see on pühendatud ja kingiks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Muusikali loomisprotsess toimub läbi multikultuurse ürituste seeria, mis hõlmab kontsert-võistlusi osalejate valikuks, aruteluseeriat kultuuridevahelise suhtlemise ja integratsiooni tuleviku üle Eestis, et tutvustada erinevaid kultuure, ja edendada lõimumist ja sallivust ühiskonnas ning teineteisemõistmist ja avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda. Seda nii läbi kultuuridevahelist kokkupuudete suurendamise kui ka rahvus- ja kultuurideüleste teemade käsitlemise. Ühised tegevused võimaldavad osalejatel saada positiivseid kokkupuuteid erinevate kultuuride esindajatega ning tutvunud erinevate kultuuride ühisjoonte ja erinevustega. 

Projekti sihtrühmaks on 14 kuni 26 aastased noored inimesed (nii eesti kui enamus osa vene keelt kõnelevad noored ning ka muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Kaasatud on võimalikult lai hulk olemasolevaid vähemusrahvuste seltse ja vähemusrahvuste kultuuriväljundeid (koore, näitemänguseltse, kunstiringe, audiovisuaalkunsti esindajaid, lauljaid, muusikuid, amatööre, jne). Otseselt osaleb projektis vähemalt 1150 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasatakse põhiliselt 4 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa, Pärnumaa ja Harjumaa. Ürituste läbiviimisel arvestame, et eesti keelt emakeelena mittekõnelevad lapsed ja noored on suurem osalejate arvust.

Tegevused:

1. Kontsert-võistlus "Tantsutäht" Jõhvi kontserdimajas (Noorte tantsijate võistlus. Parimad valitakse osalema muusikalis. Üritus viiakse läbi nii eesti kui vene keeles)- September 2017 Jõhvis.

2. Kontsert-võistlus "Näitlejatäht" Tartus, Vanemuine teatris (Noorte näitlejate võistlus. Parimad valitakse osalema muusikalis. Üritus viiakse läbi nii eesti kui vene keeles) - Oktoober 2017 Tartus.

3. Kontsert-võistlus "Muusikatäht", Lindakivi keskus (Noorte lauljate ja muusikute võistlus. Parimad valitakse osalema muusikalis. Üritus viiakse läbi nii eesti kui vene keeles) - November 2017 Tallinnas

4. Arutelu õhtud Narvas Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis kaastud ka koolid (Kontsertvõistlustele järgnevalt viiakse läbi aruteluseeria Eesti erinevates paikades. Tegemist on muusikaliga temaatiliselt seotud aruteluõhtutega koos ekspertide ja kultuuritegelastega. Et tekidada ühiskondlikku diskussiooni integratsiooni ja Eesti tulevikuga seotud küsimuste üle, mida käsitleb ka muusikal. Aruteluseeria toimub enamusti vene ja eesti keeles aga püüame kaasata ka muu keelsed noori. Kaasatud rohkem kui 150 noort.) - Narvas, Oktoober 2017, November 2017 Tartu, Detsember 2017 Tallinn.

5. Gala kontsert-muusikal "Märka inimeses imet!" Nordea Kontserdimajas (Projekti kulminatsioon on noorte juhtimisel ja kaasalöömisel valminud Gala kontsert-muusikal "Märka inimeses imet!" , kuhu on kaasatud erinevas vanuses loovnoored ja täiskasvanud  (lauljad, tantsijad, muusikud, näitlejad ja audiovisuaal inimesed, DJ, jt) ning Eesti poptähed. Toimub nii eesti kui vene keeles ning kuna Eestis elab ka muu keelsed eeldame kasutada ka inglise keel Gala Kontserdil. Kõik materjalid on esitatud 3 keeles) - 22.02.2018 Nordea Kontserdimajas 

6. Tunnustus- ja tänuüritus - Tunnustus ja tänuüritusel toimub pressikonverents, kogu projekti jooksul aktiivselt osalejate tunnustamine ja tänamine. Toimub nii eesti kui vene keeles.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale

Projekti rahastavad: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Kultuuriministeerium ja palju teised.

Projekti toetavad ja koostööpartnerid: Tallink Grupp ja teised.