Sooline Võimestamine noorteprogramm 2017

„Sooline Võimestamine noorteprogramm“ on noortele suunatud projekt, mis käsitleb eelkõige soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii otsustusprotsessis, töövõimalustes, palgalõhes, võrdse kohtlemises, peremudelites ja teistes olulistes küsimustes ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse.

Projekti eesmärgiks on edendada koolinoorte ja üliõpilaste seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja –stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Projekti sihtgrupiks on Tallinna ja Ida–Virumaa üldhariduskoolide (põhikooli ja gümnaasiumiklasside õpilased  ja noored 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja vabaühendused läbi eelnevate projektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku. Koolituste raames osaleb kokku 10 kooli (2korda x  45+/- inimest) umbes 900  noort ning Noortekonverentsil osaleb 100 inimest.

Projekti kaasatakse kokku 1000 inimesest. Kasusaajad on ühiskonnaliikmed laiemalt. 

Projekt koosneb interaktiivsetest hariduslikest tegevustest, viiakse läbi  infokampaania ja koolitused kohalikes koolides ning projekti peaüritusena on lõplik noortekonverents Tallinnas palgalõhe teemast ja võrdse kohtlemisest. 

Tegevused

Koolitused - Viiakse läbi Tallinnas (eesti ja vene keeles haridusasutustes (s.h. ülikoolist) ning noorteorganisatsioonide kaasalöömisel), mis põhinevad 3R (representation, resources, realia) meetodil ja teistel interaktiivsetele meetoditel ja pakuvad soolise võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi ja annavad noortele võimaluse vahetada omavahel kogemusi ja ideid. Koolituste seeria koosneb 10st koolitustest (iga koolitus sisaldab kaks korda kohtumist, koolituste kava kooskõlastatakse hariduseasutustega). Koolituste seeriat viivad läbi koolitajad kellel on pikaajaline teoreetiline ja praktiline kogemus soolise võrdõiguslikkuse teemades (näiteks eksperdid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest, MTÜ Naiste Tugi-ja Teabekeskusest, SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, SA Eesti Inimõiguste Keskus ja Soolise Võrdõiguslikkuse Voliniku ametist jt.)

Kaasatud koolid ja hariduse asutused:

1.Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi, Sillamäe ja Narva osakonnad vene ja eesti õppekeelega noored)
2. Kiviõli Vene Kool 
3. Narva Soldina Gümnaasiumis
4. Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
5. Iisaku Gümnaasium
6. Maidla Põhikool
7. Tallinna Õismäe Vene Lütseum (uued klassid)
8. Tallinna Pae Gümnaasium
9. Kose Gümnaasium
10. Euroakadeemia (üliõpilased I ja II kursus)

Noortekonverents - ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad koolitustest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab seminar teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata ka suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei tunnetanud  otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski seotud. Noortekonverentsi 2017 põhiteemaks 2017 aastal koostöös partneritega valisime kaks põhifookust: Võrdne kohtlemine ja palgalõhe ennetamine.

Noortekonverentsi päevakava 19.05.2017  (Word)

Projekti tegevuskava:
Veebruar 2016 - Projekti meekonna ning partnerite töökohtumised
Märts- Juuni 2016 - Infolevituse ettevalmistamine ja elluviimine
Märts - Juuni 2016 - 10 osalise koolituste seeria läbiviimine.
19. Mai 2016 - Noortekonverents "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni"
Juuli 2016 - Projekti tulemuste analüüs ja aruande ettevalmistamine
Juuli 2016 - Tulemuste esitamine Partneritele, haridusasutusele, huvitundjatele.
Juuli 2016 - Projekti sisu- ja finantsaruande ettevalmistamine, esitamine HMNile ja projekti kokkuvõtete avalikustamine.

Koolitused toimuvad eesti keeles võimaldades vajadusel ka tõlget vene keelde. Seda seetõttu, et pakkuda noortele võimalust praktiseerida eesti keelt ja tunda ennast kindlamalt kodanikuühiskonna temaatikas ka eesti keeles, aga samaaegselt tagada, et nad saavad toimuvast 100% aru. 

Projekti osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee või telefoni teel: 55602993. 

Lisainfo: info@sscw.ee, tel 55602993.

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium.