Kodanikuühiskonna Foorum 2021

„Kodanikuühiskonna Foorum 2021“ eesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja parandada nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil, kaasates Harjumaa, Länne-Virumaa ja Ida-Virumaa piirkondi. Projekti peamine sihtgrupp on venekeelse suhtluskeelega mittetulundusühendused ja sihtasutused 3 piirkonnast (Harjumaa, Länne-Virumaa ja Ida-Virumaa), kes moodustavad lgikaudu 2/3 osalejatest, kuid foorumile on kaasatud ka Üle- Eesti tegutsevad eestikeelse suhtluskeelega ühendused ja sihtasutused, et julgustada omavahelist koostööd. Foorum toimub 26.11.2021 Jõhvi kontserdimajas.

Foorumi ettevalmistamiseks korraldatakse 5 praktilist seminari: 1 Harjumaal, 1 Lääne-Virumaal ja 3 Ida-Virumaal ning viiakse läbi eelküsitlus sihtgrupi liikmete seas. Foorumi lõpuks koostatakse ettepanekud KOVi juhtkonnale ja Sisseministeeriumile (kes vastutavad Ida-Viru programm 2021-2030 eest), tehakse ettepanekuid kuidas paremeni pidada n.n. ühiskondliku aktiivsuse kooli katseprojekt (lh.12, KODARI toeks) kodanikuühiskonna alase informatsiooni ja oskuste täiendamiseks ja foorumiga inspireeritakse, kaasatakse ja võimestakse tugevad venekeelsed vabaühendused kes liituks vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste Kodanikuühiskonna Võrgustiku ning oleks nõus koostöös käivitada ja arendama.

Projekti „Kodanikuühiskonna Foorum 2021“ eesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil.

Alleesmärk:

  • Tõsta vene keelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate organisatsioonide motivatsiooni
  • Edendada Põhja-Eestis teadlikkust venekeelse elanikkonna ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide kaasatusega seotud probleemidest.
  • Edendada koostööd Põhja-Eestis tegutsevate eestikeelse suhtluskeelega ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.
  • Taas käivitada vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste Kodanikuühiskonna võrgustik, mis toetaks vene keelt suhtluskeelena töötava vabaühenduse ning kodanikuühiskonna arengut ja mittetulundusühenduste omavahelist koostööd.
  • Esitada oma ettepanekuid Sisseministeeriumile, IVOLile, IVEKile ja KOVide juhtkonnale (sh. ka Ida-Viru Maakonna Arengukava kodanikuühiskonna alast täiendavad ideed/algaatusi) kuidas paremeni kaasata ja pidada koostööd vene keelt suhtluskeelena kasutavate organisatsiooniga, vastavalt sihtgrupi vajadustele.

Projekti peamised sihtgrupid on:

  • Venekeelse suhtluskeelega mittetulundusühendused ja sihtasutused Põhja-Eestist 2/3 osalejatest
  • Põhja-Eestis tegutsevad eestikeelse suhtluskeelega ühendused ja sihtasutused 1/3 osalejatest. Nende kaasamise eesmärgiks edendada koostööd eesti- ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.
  • Eestikeelsed organisatsioonid Üle-Eestis, kellel on soov arendada koostööd venekeelse vabaühendustega ja aidata ühiskoostöö arengule.

Lisaks on kodanikuühiskonna foorumi korraldamisse ja jätkusuutlikkuse tagamisse kaasatud IVOL ja suured võrgustikud kes tegutsevad kaasatud piirkondades (ENL, AKU, EPIKODa, Lastekaitse Liit, Vabaühenduste Liit, Integratsiooni Sihtasutus) ja kutsutud on ka teiste sihtasutuste ja võimalike rahastajate esindajad (orienteeruvalt 15 asutust), et kaasata ka rahastaja poolne vaatenurk arenguvõimalustele, sest kolmas sektor üle riigi on suuresti projektipõhine.

Laiemate kasusaajate hulgas on venekeelne elanikkond ja kodanikuühiskond Põhja-Eestis laiemalt läbi kodanikuühiskonna arengu eesmärgil loodud võrgustiku loomise ja kasutades toimunud protsessi näitena saab koostatud arengukava täiendusi tuua näiteks teistele maakondadele kus on vene keelt suhtluskeelena kasutavate organisatsioonide suurem osakaal.

Rohkem infot: www.foorum.sscw.ee

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital