Teadlik ja salliv noor kodanik - 2

Projekti eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel. Propageerida avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda noorte ja vanemate seas, teadvustada erinevaid olemasolevaid probleeme ning otsida neile lahendusi. Ning ühe olulise eesmärgina edendada ühiskonnas nn peer-to-peer hariduse osakaalu ja tähtsust. See tähendab avada ja luua võimalusi, kus noored saavad ise luua õppematerjale ja avaldada arvamust ning õppida ise harides teisi. Inimloomuses on kuulata eelkõige endasugust ja ka noore inimese jaoks on eelkõige eeskuju teine noor inimene. Seda põhimõtet on jälgitud ka antud projekti juures, noor inimene on loova üksusena nii õppematerjalide koostamise juures, kui hilisemal noortekonverentsil. Eesmärgiks on luua ja haarata noorte nägemus kodakondsusest kui mõistest ja institutsioonist ning efektiivsest multikultuursest ühiskonnast, mis Eesti paratamatult on. Seetõttu on kindlasti eesmärgiks kaasata ka nii emakeelena eesti keelt kõnelevaid noori kui ka emakeelena vene keelt kõnelevaid noori; kogu projekti puudutav info levitatakse nii eesti kui vene keeles, kõik valmivad õppematerjalid koostatakse nii eesti kui vene keeles ja foorum viiakse läbi kakskeelsena, et edendada kahe kogukonna omavahelist sallivust ja julgustada tihedamat läbikäimist.

TEGEVUSED:

  • 2 seminari kodanikuharidusest - Ida-Virumaal (Kohtla-Järvel/Jõhvis ja Narvas) Septembris 2016
  • 2 seminari kodanikuharidusest - Tallinnas - Oktoobris/Novembris 2016
  • Väitluspäev/turniir   Jõhvis,  November 2016
  • IV Noortefoorum - 24. November 2016 Narvas

Projekti sihtrühmaks on 14-26 aastased erinevast rahvusest ja erineva kodakondsusega noored, nii emakeelena eesti keelt kõnelevad noored, kui emakeelena vene keelt kõnelevad noored. Kaasatud on riigi erinevad piirkonnad, nii Tallinnast ja tema ümbrus kui noortele inimestele üks vaesemaid ja vähem võimalusi pakkuvaid maakondi Ida-Virumaa. Peamine koostöö sihtrühma kaasamisel toimub Tallinna ja Ida-Virumaa hariduse asutuste kaudu. Sihtrühm osaleb aktiivselt Noortefoorumi koostamisel ja läbiviimisel, sest foorumi läbiviimisel on kõige olulisemaks põhimõtteks peer-to-peer education, mis tähendab teineteise õpetamist ja teineteiselt õppimist.

Projekti tulemused: Projektis osalejad saavad uusi teadmisi ja kogemusi, ning oskavad paremini realiseerida uusi teadmisi edasises elus ja kasutavad aktiivselt oma uusi oskusi igapäevaelus multikultuurses ühiskonnas, demokraatia ja aktiivse ühiskondliku positsiooni arendamiseks. Noored on saanud uusi kontakte teiste rahvuste ja kultuuridega, seda nii koostöö läbi kui isiklikul tasandil, ning seeläbi suhtuvad erinevustesse sallivamalt.

Projekti rahastavad: Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Projekti toetavad ja koostööpartnerid: Tallink Grupp,  Tartu Ülikooli Narva kolledž ja teised.