Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik

Projekti eesmärgiks on tõsta liikmete (sihtgruppide) teadlikkust, informeeritust laste õigusi ja heaolu puudutavate küsimuste suhtes, tutvustada aktiivseks kodanikuks olemise eeliseid ning edendada motivatsiooni lastekaitse liikumise arendamiseks ja ühingu tegevuses osalemiseks. Tõstatada kitsaskohad, mis takistavad lapse arengut ja kasvukeskkonda kohalikul tasandil. 
Propageerida avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda rahva seas ja anda neile võimalus läbi mitteformaalse kui formaalse hariduse teadvustada erinevaid olemasolevaid probleeme ning otsida neile lahendusi. Põhitegevused
- Mentorlussuhete käivitamine Ida – Virumaa lastekaitseühenduste vahel;

- Ühise suhtluskeskkonna ning laste heaolu ning kaitse tagamiseks info – ja teavitussüsteemi väljatöötamine
- Toimub 4 arenduskoolitust linna ja valla strateegia korrigeerimiseks ning lähiaja (2008 – 2010) tegevuse planeerimiseks, võimaluste piires kooskõlas Lastekaitse Liidu (LKL) üldstrateegiaga aastaseks 2007 – 2010 uuring. Anketeerimine, analüüs.
- Noorte Laager
- Motivatsiooniürituses jagatakse LKL materjale. Uuringu analüüs ja ettepanekud.
- Arendusseminarid 4 piirkonnas (Aseri, Kiviõli, Vaivara, Narva – Jõesuu), Küsitluse kaudu selgitatakse välja kitsaskohad, mis takistavad lapse arengut 
- Õppereis Inglismaale (Sillamäe, Narva, Jõhvi ja muu organisatsioonide esindajad)Aruanne  laadimiseks kliki pildile 

Koolitusel osalenud liikmete ja mitteliikmete arv 60. Kogu projektis osalejate arv 240 inimest. Tulemus: Projekti tulemusena on loodud alustavad initsiatiivgrupid, valitud liidrid kohalikul tasandil. Paranenud on osalejate teadlikkus lastekaitse küsimustes ja motivatsioon osaleda ühiskonna arendamisel Paranenud on olemasolevate organisatsioonide ja institutsioonide omavaheline koostöö ja on loodud uusi organisatsioone ning on tõusnud organisatsioonide eneseusaldus ja enesekindlus. On olemas ülevaade laste heaolust kohalikul tasandil ja on esitatud ettepanekud kohalikule omavalitsusele ning Lastekaitse Liidule projekti läbiviimise käigus avastatud kitsaskohtade lahendamiseks. On koostatud õppematerjalide CD ja trükis ning koolitusmapp.

Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital