Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eestvedajad 2018

Eesmärk: Tunnustada Ida-Virumaal edukalt tegutsevaid noori/ noorteühendusti/ kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid  ettevõtmisi/ projekte ja  kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust Ida-Viru maakonna elukeskkonna arendamisse.
Üldnõuded: Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös partneritega.

Kandidaatide esitamine: Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, mittetulundusühendused, ettevõtted, organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused. Eraisik ei saa esitada ennast kandidaadiks.  Esitada võib ühte kategooriasse mitu kandidaati. Ühte isikut või ühendust võib esitada kandidaadiks mitmesse kategooriasse.

Kandidaadid esitatakse hiljemalt 20.11.2018:

 • elektroonilisel vormil e-posti aadressile: tunnustus at sscw dot ee
 • kirjalikult Sillamäe Lastekaitse Ühingu nimele aadressil Viru 39a, 40232 Sillamäe “Märka Last” keskus

Esitamise elektrooniline vorm avaldatakse korraldajate kodulehtedel.

Arvesse lähevad ainult esitamise vormi abil üles seatud kandidaadid. Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni. Esitatud kandidaat peab vastama kategoorias esitatud nõuetele.

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

 • Esitaja andmed (nimi, telefon või e-posti aadress);
 • Esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
 • Põhjendus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse sellesse kategooriasse. Põhjenduseta kandidaat ei lähe parimate valimisel arvesse.
 • Lisada võib kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Kandidaatide ankeedid võtab vastu ja registreerib Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja info at sscw dot ee; +372 55602993+372 55602993.

KATEGOORIAD

 1. Aasta vabaühendus 2018
 2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2018
 3. Aasta vabatahtlik 2018
 4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2018
 5. Noor “Sädemeke” 2018 (noosootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja.

1.Auhinnaga Aasta vabaühendus 2018 tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud mittetulundusühingut või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides ja on 2018.aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

Valiku alused:

 • Organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
 • Koostöö teiste ühenduste ja omavalitsusega;
 • 2018. aastal läbiviidud projektide arv, nende mõju organisatsioonile ja piirkonnale;
 • Aasta jooksul tegutsemisest tulnud lisandväärtus piirkonnale.

2. Auhinnaga Aasta kodanikuühenduste tegu 2018 tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis 2017/2018 aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

Valiku alused:

 • Saavutatud lisandväärtus ja mõju piirkonnale;
 • Kaasatud partnerite ja kasusaajate/osalejate arv;
 • Tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias).

3. Auhinnaga Aasta vabatahtlik 2018, tunnustatakse isikut, kes on aasta jooksul silma paistnud vabatahtlikus tegevuses väljaspool oma töökohustusi. Tema tegevusel on olnud oluline mõju organisatsiooni, piirkonna või maakonna vabatahtliku tegevuse arengule.

Valiku alused:

 • Vabatahtliku panuse ajaline kestvus või kordade arv aasta jooksul;
 • Vabatahtliku panuse mõju ühiskonnale, organisatsioonile, antud valdkonnale;

4. Auhinnaga Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2018,  tunnustatakse isikut, ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise kodanikuühiskonna toetustegevusega. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

5. Auhinnaga Noor “Sädeemke” 2018,  tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Valiku alused:
toetamise ajaline kestvus;
toetuse mõju piirkonnale või antud projektile, sündmusele;
toetaja üldine panus Ida-Viru maakonna kodanikuühiskonna arendamisse.

Tunnustamine ja auhinnad:

Esitatud kandidaadid vaatab läbi 3-5 liikmeline komisjon ja otsustab tunnustatavad igas kategoorias.

Komisjon moodustatakse:

 • Üks Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja; (piidev liige)
 • Üks vabaühenduste esindaja (piidev liige)
 • Üks meedia esindaja; (piidev liige)
 • Üks maakonna kohaliku omavalitsuse esindaja;
 • Üks maakonna ettevõtjate esindaja;
 • Konkursi korraldajatel on komisjoni vastavasisulise ettepaneku korral õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda, tõsta kandidaate kategooriate vahel või auhinnad ümber jagada.

Laureaate tunnustavad korraldajad meenega ja kingitustega ametlikult tunnustamisüritusel 24.11.2018 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Noortefoorumil 2018) . Tunnustamisürituse läbiviimist toetavad Tallink Grupp ja Lastekaitse Liit.