Sillamäe Lastekaitse Ühing: „30 aastat seisame tõkkeid ületades lapsepõlve eest…“

 

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SSCW) alustas tegevust aastal 1989 peamiselt kohalikus kogukonnas.

SSCW on tugevdanud oma koostöövõrgustikku nii kohalikul,  riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil ning viinud ellu rohkem kui 250 üha suurejoonelisemat ja laiema mõjuga projekti/algatust. Tänaseks on SSCW üks üheksast Eesti kodanikuühiskonna arengukonseptsiooni ühiskomisjoni vabaühendusest liikmest ja mitmete riiklike ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide liige. Nende hulgas on Lastekaitse Liit, Arengukoostöö Ümarlaud, Euroopa Vaesusvastane Võrgustik, Anna Lindh Foundation, Eesti Noorteühenduste Liit ja teised. SSCW on nii riigiasutuste kui ka äriettevõtete hea koostööpartner.

Sillamäe Lastekaitse Ühing on aastast 1994 loonud pikajalisi programme, nagu psühholoogiline kriisinõustamine „Usaldusliin“, lastekonkurss „Väike leedi”, noorte töölaagrite seeria „Minu kodu”, keeleklubi „Sipsik”, programm „Kasvame koos”, noorteprogramm „Sooline võimestamine“, noorteprogramm „Co-management“, programm „Rahvusvaheline kultuuridevaheline koostöö”, noorte- ja kodanikuühiskonna foorumite seeria ning kodanikuühiskonna koolitused.

Lisaks korraldame aastaid tunnnustamisüritusi, nagu „Laste Sõber” (a-st 1999), tunnustamiskonkurss „Noor sädemeke” ja Ida-Virumaa kodanikuühiskonna tunnustamine(a-st 2014).

SSCW töötab iga päev aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbrusest laste- ja noortesõbralik keskkond, suurendada laste ja noorte teadlikkust inimõigustest (sh lapse õigustest) ja võimendada osalusvõimalusi, tõstes seeläbi laste enesekindlust, kodanikuaktiivsust ning panustamist kogukonna arengusse. Ühena suurematest ja tegutsemisvõimelistest Ida-Virumaa organisatsioonidest on SSCW endale südameasjaks võtnud ka kodanikuühiskonna arendamise maakonnas. Selle jaoks loodi 2015 SSCW juhtimisel Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik. SSCW aktiivselt tegutseb kohalikul tasandil ehk Sillamäel, pakkudes kogukonnale erinevad teenuseid ja tugiprogramme. Arendame ka kohalikku keskust „Märka Last!“. Aastal 2015 lõime laste ning noorte arenguvajaduste otseseks toetamiseks laste ja noorte abifondi (www.foundation.sscw.ee).

30 aasta jooksul on Sillamäe Lastekaitse Ühingu üritustes, programmides ja projektides osalenud kümmneid tuhandeid inimesi. Oleme toetanud abivajavad peresid nii Sillamäe kui ka maakonna tasemel. Laste ja noorte abifondi kaudu oleme eraldanud abivajavatele andekatele lastele ja noortele stipendiume kokku 5540 eurot ja lahendanud palju laste  ning nende vanemate muresid.

Sillamäe Lastekaitse Ühing tänab oma asutajat ja pikajalist tegevjuhti IRINA GOLIKOVAT, et ta on 30 aastat seinud lapse huvide eest, kaitsnud lapse õigusi ja toetanud lastevanemaid. Irina ja tema tiim on loonud uskumatud suuri muutusi ja mõjutanud positiivselt mitmeid Eesti piirkondi.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu missioon on kaitsta laste õigusi ja võimestada noori.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu veebivärav on www.sscw.ee