Hoolin, kaasan ja mõistan...

Projekti "Hoolin, kaasan ja mõistan" raames viiakse läbi kahepäevane suvekool Tallinnas, Tallink City Hotellis 6.09.2019 - 8.09.2019 ning ühepäevane seminar Narvas 13.09.2019, mille peamiseks eesmärgiks kaasata erivajandustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada teadlikust, õpetada juurde sotsiaalsed oskused ja motivatsiooni muuta oma elu ja kaasarääkida noori puudutavates küsimustes.

Sihtgrupp:

Koolitus tegevus on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17 - 26. eluaastat ning spetsialistidele. Suvekooli ja seminari jooksul viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm. Kokku osaleb üritustes vähemalt 100 inimest.

Metodoloogia ja Programm

Suvekool annab osalejatele võimaluse kogeda ja arutleda tegevuste ja kontseptsioonide üle, mis antud programmis kesksed läbi erinevate õppemeetodite. Suurt rõhku pannakse ka teineteiselt õppimisele ja toetamisele, kus osalejad saavad omavahel võrrelda osaluskogemusi ja jagada head praktikat.

Programmi täiedavad eesmärgid:

 • 2-päevasel suvekoolil ja ühepäevasel seminaril käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise ja töötamise informatsiooni ning teadmisi eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamisest ja sotsiaalsed oskused. Eriti vaadatakse noorte kaasamise muudelid ning takistused mis veel eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö ja lõimumise valdkonnas.
 • Noortega tegelejate ülese kaasava võrgustiku loomine, et tagada maksimaalne mõju ja koostöö tulevikus.
 • Programmi jooksul läbi võrdlevate meetodite näha erinevusi ja sarnasusi erinevate osalusmeetodite vahel.
 • Anda noortele endile võimalus läbi aktiivse kaasatuse protsessis ja aruteludes, võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas ning ka erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise ja lõimumise tähtsusest noorsootöös
 • Arendada mitmedimensionaalset käsitlust kontseptsioonidest nagu osalus ja aktiivseks kodanikuks olemine, leida veel olemas olevad erivajadustega noorte takistused ja arutleda nende kõige efektiivsema kasutuse üle.
 • Diskussioonide, grupitöö, töötubade ja juhtumianalüüside kaudu luua praktilised oskused osalejate seas.
 • Suurendada noorte sotsiaalsed oskused ja teadmised kaasamisest ja võrdsest osalemis võimalustest, tugevdada noorte kommunikatsiooni oskusted ning suurendada teadlikust erivajadustega noorte kaasamisest  noorteorganisatsioonide esindajateke, ning ka nende pädevus ja organisatoorse võimekusest.
 • Arendada välja tuleviku koostööstrateegia, arvestades erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte vajadusi. 

Programm sisaldab:

 • Sissejuhatust erinevatesse mitteformaalse hariduse vormidesse ja grupimetoodikatesse, mis on kasulikud noortega töötamisel eriti erivajadustega noorte kaasamise ja osalemise nippid ning vajalikud oskused;
 • Oskuste, kogemuste ja väärtuste analüüsi, mis on vajalikud erivajadustega noorte parema sotsialiseerimisele ning võrdse osalusele tagamisele (sotsiaalsed oskused haridus, kultuuri, noorteasutuste töötajatele ja organisatsioonidele).
 • Võimalusi jagada kogemusi ja väljakutseid erivajadustega noortega tegelevate organisatsioonidel ning isiklikukogemuse jagamisel;
 • Praktilised töötoad oskuste, väärtuste ja hoiakute arendamiseks;
 • Kaasamise praktiline väärtus.

Suvekooli ja seminari koollituse teemad: Noorte seisund ühiskonnas; Noored haridussüsteemis; Noorte tervis; Noored tööturul; Kuidas motiveerida ja kaasata erivajadustega noori oma meeskonda / noorsootöösse; Erivajadustega noorte kaasamisega seisnevad tähelepanekud ja tähtsad reeglid;  Noorte kaasamine lõimumise protsessidesse ja noorsootöösse erinevate organisatsioonide toel; Erivajadustega noorte osalemine huvikaitse edendamisel; Seaduseandlus ja kaasamise ja osalemisee hea tava; Noorte osalus huvihariduses, kodanikuühiskonna algatustes ning linnas toimuvates üritustes – liigipääs noortele kõikidele linna ja riigi poolt pakkutavatele tugiteenustele.

Osalejad arendavad järgmised oskused:

 • Kommunikatsiooni oskused
 • Meeskonna oskused
 • Organisatsoorsed oskused
 •  Juhtimis oskused
 • Planeerimis oskused
 • Loovad ja Läbirääkimiste oskused

SUVEKOOLI AJAKAVA (ESIALGNE)

06.09.2019, Tallink City Hotell, konverentsikeskus kell 10.00

Saabumine ja registreerimine
Suvekooli reeglid, kava tutvustus ja tervitussõnad (Roger Tibar ja Vassili Golikov)
Ice-Breaking

KOOLITUS I OSA 11.00 - 13.30 (koos kohvipausiga)
·       Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
·       Karl Sprenk, ENLi esindaja
·       Mikk Tarros, ENL 

·       Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
·       Julia Solberova, koolitaja (Eriline Maailm)
·       Urve Sellenberg, Rajaleidja Keskus

 ·       Noorte tervis ja tervislik eluviis (vaimne)
·       Anneli Habicht, EPIKoja (voimalused ja teenuse, tervislik eluviis)
·       Monika Rand, Madis Laos, kogemus nõustaja , Talllinna Vaimnse Tervisekeskus
·       Anna-Liisa Sütt, Söömise häired js tervislik eluviis 

·       Noored tööturul ja ettevõtlikkus
·       Argo Bachfeldt, Eesti Töötukassa esindajad (noored tööturul ja tugiteenused)
·       Gerli Veeleid, HEAKi esindaja (noorte ettevõtlikus ja võimalused) 

LÕUNA 13.30 - 14.30

KOOLITUS II OSA 14.30 - 16.30

·       Ühise projekti loomine – 4 töögruppi (Kõik koos ühise eesmärgi nimel!) Osalejad saavad teadmisi projekti kirjutamise kohta ning peale koolitust valmistavad koos ühise projekti, mille eesmärk on võimestada noori ja tugevdada eesti keelse ja vene keelse noorte koostööd.

KOOLITUS III OSA 17.00 - 18.30
·       Loovtöötuba: „Muusika ja tants ühendavad meid!“
(Töötuba raames osalejad loovad unikaalse etteaste läbi muusika ja tantsu oskuste.  Juhendajateks ja inspireerijateks töötoa jooksul on muusika ja tantsu professionaalid (Siim Aimla ja Natalja Varkki). Tutvustakse interdistsiplinaarse lähenemise lõputute võimalustega publikule sõnumeid saata. Osalejatel on soovitav ette mõelda idee või sõnum millega nad sooviks publikut haarata).

 ÕHTUSÖÖK 18.30 - 19.30

07.09.2019, Tallink City Hotell, konverentsikeskus kell 10.00

PRAKTILINE OSA 10.00 - 13.00

(Külastame sotsiaalsed partnerid asutused nende hulgas: EPIKOJA ja Tallinna puuetega inimeste koja / Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (asutuste lõplik nimekiri selgub augusti kuus).
- Külastame EPIKOJA / võimalus ka saada motivatsiooni ja avaliku esinemise koolitus (Roger Tibar).

LÕUNA 13.00 - 14.00

KOOLITUS IV OSA 14.00 - 16.00 (koos kohvipausiga)
·       Ühise projekti loomise lõpetamine – 4 töögruppi (Kõik koos ühise eesmärgi nimel!)
Osalejad valmistavad oma töögruppi projektid, mida nad esitlevad züriile hindamiseks. Projekti eesmärk on võimestada noori ja tugevdada eesti keelse ja vene keelse noorte koostööd.

KOOLITUS V OSA 16.00.-17.30
·       Ühiseprojekti esitlemine ja hindamine
·       Loovtöötuba „Muusika ja tants ühendavad meid“ tulemuste tutvustamine. 

SUVEKOOLI KOKKUVÕTTED JA TUNNUSTAMINE – 17.00-18.30 

Kutsutud Koolitajad ja spetsialistid:
·       Roger Tibar, peakoolitaja, suvekooli juhataja, Eesrti Noorteühenduste Liit
·       Karl Sprenk, Mikk Tarros, Eesrti Noorteühenduste Liit
·       Julia Solberova, Eriline Maailm
·       Urve Sellenberg, Rajaleidja Keskus
·       Monika Rand, Madis Laos, Talllinna Vaimnse Tervisekeskus
·       Anna-Liisa Sütt, Tallinna spordi ja noorsooamet (söömise haired)
·       Anneli Habicht EPIKOJA
·       Argo Bachfeldt, Eesti Töötukassa esindajad
·       Gerli Veeleid, HEAKulik lõpetamine ja piduliklaud – 12.00 -13.00  

SEMINARI AJAKAVA: Narvas, kell 12.00

 • Saabumine ja registreerimine + Ice Breaking
 • KOOLITUS I OSA 12.00 - 13.30 (koos kohvipausiga)
 • LÕUNA 13.30 - 14.00
 • KOOLITUS II OSA 14.00 - 16.00
 • GRUPPITÖÖ 16.00 - 17.00
 • SEMINARI KOKKUVÕTTED 17.00-17.30  

Tulemused: Projekti tulemused kindlasti mõjutab positiivset osalenud noortele ja lõimumis eesmärkide täitmisele. Mõned indikaatorid on ka osalejate arv, osavõtjad on erinevatest piirkondade, kaasatakse erinevad sihtgruppid jt. Positiivne mõju kinnitab ka osalejate tagasiside ning võimekus ja motivatsiooni õpida ja olla aktiivselt edasi,  kasutada eesti keel iga päevaliselt tulevikuso (see näiteks puudutab vene keelsed osalejad). Osalejad aktiivselt kasutavad oma elus saadud oskusi ja teadmisi, ja uute algatuste ja koostöö projektides. Noorte kaasamise ja võimestamise inspireerimisel nad on saanud  kasulikku informatsiooni, teadmisi ja eneseteostamist teavet. Osavõtjad arendavad ka oma sotsiaalsed ja kommunikatsiooni oskused ja nad on julged oma mõtted, ideed ja arvamusi esitleda s.h. ka eesti keeles, osalejad on saanud aru erinevates hoijakutest. kuidas teha ühiskoostöö, väärtustada mitmekesisus ja tundma eesti keele oskuse tähtsust ja väärtust.  

Ürituste seeria “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.