Mina olen tolerantne, ole sina ka!

Sillamäe Lastekaitse Ühingu loodud ja Hasartmängude Nõukogude Fondi poolt toetatud projekt, mille eesmärgiks oli propageerida avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda noorte seas ja anda neile võimalus läbi mitteformaalse kui formaalse hariduse teadlikustada erinevaid olemasolevaid probleeme ning otsida neile lahendusi. Aidata noortel ületada oma väärarvamusi ja stereotüüpset suhtumist erinevatesse kultuuridesse ja selle esindajatesse. 

Arutleda kriitiliselt teemal Euroopa kodanikuks olemine ja leida potentsiaalseid väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel. Viia läbi kultuuridevahelist õppimist ning võimaldada noortel leida ühised väärtusi ja tunnetada koostöö tähtsust naaberriikidega. Kogu projekti peaeesmärk on parandada eesti-, vene keelt kõnelevate inimeste ja teiste rahvuste vahelist läbisaamist ning tõsta omavahelist usaldust.
 
Projekti raames viidi läbi:
a) 4 seminar-koolitust Tallinna ja Ida-Virumaal.
b) Konverents Tallinnas
c) Uuring
d) Koostati õppematerjalide kogumik
 
Osavõtjate hulgas oli nii eestlasi, eesti-venelasi kui ka sloveenlasi, venelasi, hiinlasi, grusiine ja teisi. Koolitusele oli kutsutud esinema erinevate valdkondade eksperte, nende hulgas Nikolai Degtjarenko, Mustamäe linnaosa asevanem, endine Tallinna volikogu liige, kõnega: „Kultuuride vaheline dialoog ja integratsioon Tallinna linna poliitika näitel,” mis aitas tuua seminar-treeningkursustele juurde spetsiililisust ja praktilisemat vaatenurka.

Koolituse programmi kuulusid ka workshopid ja teoreetilisema sisuga ettekanded. Valmis väike hariduslik dokumentaalfilm ja tuli esitamisele rahvusvahelisel konverentsil. Noorte hoiakutest rahvustevahelise ja rassidevahelise suhtlemise ning integratsiooni puudutavate küsimuste suhtes viidi läbi uuring, mille tulemused avaldati konverentsil.
 
Projekti raames õnnestus kokku tuua erinevate elualade ja vaatepunktide esindajaid ja luua ühtne foorum konstruktiivseks ideedevahetuseks, eesmärgiga edendada avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda, esile tõsta lahendamist vajavaid probleemseid kitsaskohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Eriti positiivse küljena võib välja tuua erinevaterahvustest noorte osalemise projektis. Ühe olulise eesmärgina üritas projekti välja tuua noorte inimeste rolli kultuuridevahelise dialoogi edendamisel. Noored on üha enam kaasatud ühiskonda ja kujunemas aktiivseks suureneva mõjuga jõuks. Noortel ja  noorteorganisatsioonidel on üha suurem roll mängida sallimatusega võitlemisel ja teadlikkuse tõstmisel eelarvamuste ja stereotüüpide negatiivse mõju kohta. Ka käesolev projekti oli läbi viidud alla 25 aastaste noorte inimeste poolt ja seetõttu pidas oluliseks rõhutada sarnaste initsiatiivide olulist rolli ja sarnaste initsiatiivide julgustamise ja toetamise tähtsust. Projektis osales kokku 157 inimest.