Kasvame koos 2016: tugev pere ja turvaline lapsepõlv

Projekti üldine eesmärk on propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda. .

Otsesed eesmärgid

  • Edendada laste ja nende vanemate omavahelist koostööd.
  • Tutvustada lastekaitse konventsiooni ja lapse õigusi ning kohustusi.
  • Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele ja perekasvatuse põhimõtetele.
  • Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi. 

Sihtgrupid ja huvigrupid

Otseseid osalejaid on 20 peret (vanemad ja lapsed) ja umbes 100 last lastekaitse päeval. Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäel ja teistest linnadest kui ka KOV erinevad asutused (Lasteaed „Päikese“, Lasteraamatukogu).

Tegevused:

  • Vanemate ühine seminar "Koos lastega elab õnn" – arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti kaasjuhtimisel ning olukorra kaardistamisel. 
  • Lastele/noortele suunatud seminar – kasutades aktiivseid  mänge ja treeningut, seminar "Tugevdame perekonda".
  • Perekool - kolme kordne seminaride sari vanematele järgmistel teemadel: pere vägivald ja  laste õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas, laste arengu toetamise alused A-Oni., LÕK´i põhimõtete tutvustamine ja teised teemad. Kaasatakse eksperdid ja spetsialistid: Tartu Ülikooli Narva Kolledzist, Innove, Rajaleidja keskus, Ida-Virumaa vaimse tervise keskus, Ida-Virumaa naiste tugikeskus-varjupaik ja teised. 
  • Ühine Perepäev "Teeme ara!" - 1.06.2016 Lastekaitse päeva tähistamine Jõhivis. Lastekaitse tööga seotatud materjalide esitlemine ja Märka Last ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised materjalid laste õigustest, lastekaitseseadusest jm.
  • Elektrooniline projekti kogumiku "Perekasvatus koos lastega" valmistamine ja esitlemine
  • Ida Virumaa traditsiooniline tunnustamisüritus "Laste sõber 2015" 4.06.2016 Sillamäe - Tunnustamiskonkursi autasude jagamine ja 2015a. tegevuste kokkuvõtted. 

Eeldatav tulemus

Projektis planeeritud ürituste läbiviimise kaudu on osalejad pered (vanemad ja nende lapsed) saanud uusi võimalusi osaleda praktilistes ühistegevustes ning uusi teadmisi perekasvatuse ja peremudeli kohta, mis toetavad perekonna ühtsust ja tugevdavad perekonna rolli lapse arengut toetava keskkonna loomisel. Lastekaitsepäeval toimuvad meelelahutuslikud ja sisuliselt arendavad  mängud ning jagatakse kingitusi osalejatele. Viiakse läbi küsimustiku analüüs  ja valmistatakse ja levitatakse kogumikku vanematele ja lastele.

Projekti rahastavad Lastekaitse Liit ja Sillamäe Lastekaitse Ühing
Projekti toetab ja positiivsed muljeid levitab Tallink Grupp.